Vývozní průvodní doklad
Export průvodního dokumentu Symbol image ship
Export průvodního dokumentu Symbol image ship
Export průvodního dokumentu Symbol image ship

Informace o vytvoření vývozního doprovodného dokladu


Průvodní doklad pro vývoz (anglicky EX.1 nebo EAD = „průvodní doklad pro vývoz“) je doklad, který je určen k doprovázení zboží určeného k vývozu ze země. Přesněji řečeno, zboží, které je komerčně vyváženo ze země EU do takzvané třetí země, tj. Země mimo EU, např. zboží, které je dodáváno kamionem do Švýcarska nebo lodí do Spojených států. Průvodní doklad pro vývoz poté doprovází zboží na vnější hranici EU, tj. Do přístavu nebo na státní hranici třetí země. Do hodnoty zboží 1 000 EUR a hmotnosti 1 000 kg nemusí být vystaven žádný vývozní průvodní doklad. Pokud by však byla překročena jedna z těchto hodnot nebo oba limity hodnot, je takový dokument v komerčním provozu povinný. V zásadě platí, že pro každý proces přeshraniční přepravy musí být zboží odhlášeno ze země, ze které opouští (= export) a nahlášeno v zemi, do které zboží směřuje (= import).
Průvodní doklad pro vývoz tak zajišťuje zrušení registrace zboží z Evropské unie. Za účelem urychlení postupů a jejich zjednodušení pro celní úřady je však tento postup možný online pouze několik let prostřednictvím přímého rozhraní k celnímu řízení s nákladným softwarem a příslušnými odbornými znalostmi. Jedno rozhraní však nestačí k vytvoření exportního dokumentu, jako je exportní doprovodný dokument. Může být nutné zkontrolovat, zda vývoz vyžaduje povolení nebo zda jej nelze vůbec exportovat do příslušné země.
Kdykoli chce komerční odesílatel zaslat zboží v hodnotě vyšší než 1000 EUR do země, která nepatří do Evropské unie, musí být vytvořen doprovodný vývozní doklad.

Struktura vývozního doprovodného dokladu

Níže zjistíte, která data od vás potřebujeme k vytvoření exportního doprovodného dokumentu (exportního doprovodného dokumentu). Získáte podrobný pohled na strukturu německého vývozního prohlášení. To vám může pomoci lépe porozumět kontextu a informacím.

Exportujte průvodní dokument

Abychom získali lepší obrázek, vytvořili jsme pro vás ukázku exportního doprovodného dokumentu. Hotový dokument bude vypadat nějak takto, až jej pro vás vytvoříme (viz níže). Upozorňujeme, že tento náhled je pouze první stránkou dokumentu. Pokud kliknete na obrázek, celý dokument se otevře v novém okně. V případě potřeby si pak můžete také stáhnout dokument PDF.
V konkrétním případě však nemusí být vyplněna všechna pole exportního doprovodného dokumentu. Které informace jsou tedy vždy vyžadovány a které pouze ve zvláštních případech?

Účastnická konstelace

Nejprve se podívejme na dokument uvedený v příkladu (viz odkaz výše). Struktura vývozního doprovodného dokladu je vždy stejná: jsou uvedeny strany zúčastněné na transakci a podrobnosti o zboží.
Začněme vlevo nahoře polem Odesílatel / vývozce (pole 2). Abychom pochopili, proč se zde říká odesílatel a nikoli odesílatel, je důležité nejprve znát následující. Při zasílání je odesílatel osoba, která zboží skutečně odesílá nebo odkud je zboží původně odesláno. Například zboží odesílá do New Yorku společnost v Hamburku. Spedice / přepravce sídlí v Brémách a je tedy odesílatelem. Odesílatelem je tedy společnost v Hamburku. Odesílatelem by byla spediční společnost v Brémách. Ale na exportním doprovodném dokladu (exportním doprovodném dokumentu) není jen „Odesílatel“, ale „Odesílatel / vývozce“. Je proto důležité vědět, že vývozcem je někdo, kdo přebírá odpovědnost za vývoz zboží.
Za předpokladu, že zboží je – vrátit se k výše uvedenému příkladu – ve společnosti v Hamburku. Ten zasílá zboží, ale jedná pouze jménem společnosti v Belgii. Nakonec chtějí poslat zboží do New Yorku. Rozhodující je vývozce. V tomto případě se jedná o společnost v Belgii, kterou je třeba zadat do příslušného pole. Společnost v Hamburku, kde se zboží skutečně nachází, se v dokumentu neobjeví. To však neznamená, že celní orgány nechtějí vědět, kde se zboží nachází. Za určitých okolností by se rád podrobněji podíval na zboží a zkontroloval, zda jde také o registrované zboží.

EORI č. (Celní číslo)

Na jedné straně je tedy vyžadována adresa vývozce, na druhé straně nakládací adresa (název společnosti + adresa). Pro adresu příjemce potřebujete také takzvané číslo EORI. Používá se k tomu, aby celní orgány mohly identifikovat osobu podle celního práva. Bez tohoto není možný žádný export, pokud obchodujete komerčně. O číslo EORI můžete bezplatně požádat u německého celního úřadu na adrese www.zoll.de. Informace o číslech EORI jiných zemí naleznete na naší stránce EORI.
Nyní se dostáváme k dalšímu poli, poli příjemce (pole 8), přímo pod polem „Odesílatel / vývozce“. Sem zadejte jméno a adresu skutečného příjemce. V části „Ne“ zde také můžete zadat číslo EORI příjemce, pokud ho příjemce potřebuje. To však není nezbytně nutné, protože například společnost mimo EU obvykle nemá číslo EORI.
V níže uvedeném poli pro deklaranta / zástupce (pole 14) vidíte adresu osoby, která celní prohlášení učinila. Pokud se zaregistrujete, najdete zde svoji vlastní adresu. Jinak se jedná o adresu celního zprostředkovatele, protože vás bude zastupovat.

Dopravní prostředky a hmotnost

Do pole 18 „Identifikace dopravního prostředku při odjezdu“ zadejte identifikaci nákladního vozidla, které přepravuje zboží. Toto pole není povinné. Registrační značku často odesílatel v době registrace ani nezná.
Pole 25 označuje způsob dopravy na hranici. To znamená, zda je zboží přepravováno kamionem, letadlem, lodí atd. – „33“ znamená kamionová doprava.
Pole 35 znamená „hrubou hmotnost“ zboží (v kilogramech). Hrubá hmotnost je celková hmotnost zboží včetně veškerých obalů a palet.

Celní úřady zapojené do řízení

V poli 29 je uveden celní úřad výstupu, tj. Celní úřad, u kterého zboží opouští EU. Může to být například celní úřad na hranici se Švýcarskem nebo v přístavu.
Do pole „Číslo celní závěry“, pole S28, není třeba nic zadávat, protože celní orgány mohou toto pole vyplnit sami. To zaručuje tzv. Identifikaci zboží. Více se o tomto tématu dozvíte v našem dalším příspěvku o různých celních režimech.
Společně jsme tedy vyplnili / ošetřili levou polovinu první stránky exportního doprovodného dokumentu (exportního doprovodného dokumentu).
V pravém sloupci v poli 1 vidíme postup exportu (více zde). Může to být např. vývoz zboží z EU nebo vývoz do země ESVO atd. – a v poli S 32 jakékoli zvláštní okolnosti.
V poli 3 „Formuláře“ vidíme číslo 1 vlevo a číslo 2 vpravo. Tato informace ukazuje, kolik stránek dokument obsahuje. Tady to znamená, že jsme na stránce 1 z celkem 2 stránek.
Pole S00 je vyplněno, pokud jsou při exportu přenesena data důležitá pro bezpečnost. To je pro nás irelevantní, protože se vyplňuje automaticky.

Struktura čísla MRN + další informace

Vpravo nahoře vidíte číslo MRN, tj. „Referenční číslo pohybu“. Odpovídá kódu pro sledování dokumentu. Podobně jako sledování zásilky skenuje každé rozhraní, tj. Každé ohraničení, dokument. Díky tomu je možné přesně vysledovat, kde zboží opustilo EU.
MRN má následující strukturu. 19 (číslo roku, zde 2019), DE pro zemi a poté první 4 číslice celního úřadu, který vydal vývozní doprovodný doklad. To znamená, že 19DE586600822952E8 znamená exportní doprovodný dokument (exportní doprovodný dokument) z roku 2019, který byl v Německu vydán celním úřadem s číslem 5866. Následující čísla jsou pořadové číslo a vypočítané kontrolní číslo.
Pole A, přímo níže, ukazuje opět celní úřad včetně adresy a data vydání.
Pole 5 ukazuje počet celních pozic, tj. Kolik různých druhů zboží zásilka obsahuje. Počet balíků v zásilce najdete v poli 6, například „10“ pro celkem 10 palet zboží. V poli 7 se objeví interní referenční číslo poskytovatele celních služeb pro tuto zásilku / prohlášení.
Všechna ostatní pole na první stránce se vyplňují automaticky, a proto nevyžadují žádné další vysvětlení.

Celní pozice: popis zboží a číslo celního sazebníku

V poli 31 na konci stránky je zboží obvykle pojmenováno přesně. Jelikož se však jedná o podrobný popis zboží, byl textový modul příliš velký na to, aby mohl být uveden na první stránce. Všechny položky a zboží jsou proto na straně 2.
Najdete zde podrobný popis zboží včetně hrubé / čisté hmotnosti a čísla a postupu celního sazebníku.
K vytvoření vývozního průvodního dokladu potřebujeme také přesné číslo celního sazebníku, popis zboží, hmotnosti a doklady, jako je faktura a dodací list, jak je uvedeno na vývozním průvodním dokladu.
Můžete nám předem poslat e-mail na adresu info@ausfuhrbegleitdokument.com nebo nám zavolat, abychom mohli společně projednat, které dokumenty potřebujete. Těšíme se na váš kontakt!

Existuje celní formulář pro vývozní doprovodný doklad?

Opakovaně se nás ptáme, zda můžete jednoduše vyplnit celní doprovodný doklad na celnici, např. s formulářem. Bohužel od roku 2009 je možné dokument vytvořit pouze elektronicky. K tomu je zapotřebí speciální software, do kterého lze zadávat údaje. Registraci lze provést pouze na papíře ve výjimečných případech, jako je porucha systému nebo technická porucha celního serveru EU. I přesto je nutné elektronický formulář odeslat později.

Jak funguje vytvoření exportního doprovodného dokumentu?

Průvodní dokument pro export obvykle vytváří takový celní poskytovatel, jako jsme my. Toto hlásí zboží, které má být vyvezeno celním orgánům prostřednictvím elektronického rozhraní. S předáním proto podá žádost o propuštění zboží a vydání vývozního doprovodného dokladu. Pokud příslušný celní úřad vývoz schválí, vytvoří se dokument PDF. Aby mohlo dojít k propuštění, musí být zboží obvykle registrováno u celního úřadu, který odpovídá za místo nakládky zboží podle úředního adresáře. V závislosti na PSČ může být za místo nakládky v externím skladu odpovědný jiný vnitrozemský celní úřad než za sídlo společnosti.
Průvodní doklad pro vývoz obsahuje informace o odesílateli zboží, příjemci zboží, samotném zboží a postupu vývozu.
Aby bylo možné identifikovat celní společnosti, musí mít takzvané číslo EORI, které lze vyžádat od celních orgánů EU.

Co se stane po vytvoření doprovodného dokumentu pro export?

Poté, co váš poskytovatel celních služeb zaregistruje vývoz u příslušného vnitrozemského celního úřadu, dojde k okamžitému propuštění zboží (hodnota zboží do 3000 EUR) nebo k tzv. Prezentačnímu období (hodnota zboží od 3000 EUR) v závislosti na hodnotě zboží. Během tohoto prezentačního období 24 hodin mají celní orgány možnost zkontrolovat zboží na místě a zkontrolovat informace, které jste poskytli během exportu. To také současně znamená, že zboží nemusí být během této doby naloženo a nemusí být odstraněno z místa nakládky uvedeného v exportu. Po uplynutí 24hodinové lhůty obdržíte celní odbavení k vývozu. Váš poskytovatel celních služeb pak může vytisknout váš exportní průvodní dokument nebo jej poslat e-mailem, abyste mohli vy nebo váš dopravce přepravit zboží na hranici.
Exportní doprovodný dokument je poté naskenován na vnější hranici EU. K tomu je na průvodním vývozním dokladu čárový kód, tzv. Referenční číslo pohybu, také zkráceně MRN. Referenční číslo pohybu doslova znamená referenční číslo pohybu. S pomocí tohoto čísla lze kdykoli dohledat, které hranice zboží prošly. Někdy je MRN nesprávně přirovnáván k exportnímu průvodnímu dokladu. To však není správné, protože MRN je pouze číslo, které je součástí exportního doprovodného dokladu, a další exportní dokumenty, jako jsou dokumenty T1 nebo T2, také takové MRN mají.
Poté, co pohraniční celní úřad naskenuje průvodní doklad pro vývoz, dokument se automaticky převede na výstupní list. Tím je proces dokončen. Výstupní list slouží jako důkaz, že zboží skutečně opustilo zemi. Tento výstupní doklad proto potřebujete, abyste během daňové kontroly dokázali, že zboží nebylo prodáno v rámci EU (podléhá DPH), ale v zahraničí (osvobozeno od DPH).
Stav každého exportního doprovodného dokladu, tj. Zda dokument již opustil EU, lze zkontrolovat pod následujícím odkazem: Sledování exportu MRN

Máte další otázky?

Jsme rádi, že vám pomůžeme s žádostí o číslo EORI, postaráme se o vytvoření exportního doprovodného dokumentu a necháme vás těžit z mnohaletých odborných znalostí. Stačí nám zavolat nebo nám poslat e-mail.
Další nápovědu a informace k exportnímu doprovodnému dokumentu najdete dále na této stránce nebo v našich odborných článcích k exportnímu doprovodnému dokumentu. Nejběžnější definice pojmů jsme pro vás shrnuli v našem celním glosáři.
Rádi vám pomůžeme také s dalšími celními problémy. ==> Za naše ceny

Konzultace
Jaké dokumenty musí být celním orgánům k dispozici, zboží bude pravděpodobně třeba předložit celním úřadům atd. Rádi vám poradíme!

Vytvoření exportního doprovodného dokumentu
Vytvoření doprovodného dokumentu pro export je prvním krokem k úspěšnému exportu vašeho zboží.
U nás máte po svém boku spolehlivého partnera!

Zvláštní podmínky
Pokud budete v budoucnu vyvážet zboží častěji, můžeme vám nabídnout zvláště výhodné podmínky a exkluzivní výhody.

Co je vývozní doprovodný dokument?

Průvodní doklad pro vývoz (průvodní doklad pro vývoz) je písemný důkaz, že je vývoz určitého zboží povolen. Zboží uvedené v dokumentu proto můžete exportovat z Evropské unie. Poté můžete zboží přepravit do země ESVO (např. Do Švýcarska) nebo do třetí země. Někdy jsou výrazy vývozní prohlášení nebo vývozní prohlášení synonymem vývozního doprovodného dokladu.
Od 1. července 2009 je tato registrace možná pouze elektronicky prostřednictvím ATLAS (automatizovaný tarif a systém místního celního zpracování). Tím byla nahrazena registrace v papírové podobě. V závislosti na struktuře stran zúčastněných na právní transakci, hmotnosti a hodnotě zboží je elektronické vývozní prohlášení v některých případech povinné a v jiných případech není nutné.
Průvodní doklad pro vývoz se skládá z informací o zúčastněných stranách, postupu a zboží. Pomocí jedinečného 18místného sledovacího čísla (MRN = Movement Reference Number) ve formě čárového kódu můžete vždy zjistit, u kterého celního úřadu EU bylo zboží odbaveno. Jakmile celní úřad na vnějších hranicích EU naskenuje doprovodný vývozní doklad, vygeneruje takzvaný výstupní doklad. Toto je důkaz, že zboží bylo řádně vyvezeno z EU.
Informace v průvodním dokladu k vývozu se používají k zaznamenávání toku zboží a jsou zahrnuty do statistik zahraničního obchodu zveřejňovaných Federálním statistickým úřadem. Pomocí vývozního průvodního dokladu je možné zkontrolovat, zda vývozce dodržuje vývozní předpisy a právo zahraničního obchodu.

Kdy je vyžadován vývozní doprovodný dokument?

Abyste mohli vyvážet zboží z EU do ESVO / třetí země, musíte vždy vytvořit vývozní doprovodný doklad z hodnoty zboží 1 000 EUR a / nebo hmotnosti vyšší než 1 000 kg. Pokud však exportujete zboží jako soukromá osoba a přepravujete ho sami, některé celní úřady vývoz nevydají. Je však vždy lepší provést vývoz včas, aby se předešlo problémům na hranicích.
Potřebujete tedy exportní doprovodný dokument, pokud
• Zboží opouští EU * a
• hodnota zboží přesahuje 1 000 EUR nebo
• hmotnost zásilky přesahuje 1 000 kg
* = pokud zboží opustí celní unii na krátkou dobu, například jako je tomu u zásilky ze Španělska na Kanárské ostrovy, potřebujete také vývozní průvodní doklad.
V našem posledním článku online nápovědy k exportnímu doprovodnému dokumentu jsme již vysvětlili, jak je strukturován exportní doprovodný dokument. Nyní ukážeme rozdíly mezi různými postupy při exportu doprovodných dokumentů.
V zásadě existují dva různé postupy. Tzv. Jednokrokový postup a dvoustupňový postup. V závislosti na postupu platí různé podmínky pro získání povolení k vývozu.

Jednostupňový proces

Do hodnoty 3 000 EUR je nutné použít postup jednostupňového vývozního průvodního dokladu. Celní agent zasílá oznámení prostřednictvím ATLAS celnímu úřadu vývozu. Vývozní celní úřad vždy odpovídá tuzemskému celnímu úřadu v místě prodejce. Pokud je zboží na jiném místě, musíte zboží zaregistrovat u vývozního celního úřadu odpovědného za místo nakládky. V rámci jednostupňového postupu slouží tento vývozní celní úřad také jako celní úřad výstupu. Výstupním celním úřadem je vždy celní úřad na vnější hranici EU.

Příklad 1 pro jednostupňový proces

Protože to zní velmi teoreticky, je zde příklad: Německá zásilková společnost obdrží ráno velkou objednávku ze Švýcarska (hodnota: 2 500 EUR, hmotnost: 880 kg). Jen o několik hodin později společnost zbohatla na zboží a může zboží vyvážet. Za tímto účelem se musí ona nebo celní agentura zaregistrovat u celního úřadu. Spediční společnost má dopravit zboží na paletě nákladním automobilem přes hranici Weil am Rhein / Basilej do Švýcarska.
Celní úřad Weil am Rhein Autobahn proto předem obdrží žádost o elektronický export prostřednictvím softwaru ATLAS. Celní agentura poté automaticky obdrží dokument s číslem čárového kódu (MRN), který předá přepravní společnosti. Spediční společnost odveze zboží na hranici Weil am Rhein a předloží dokument s číslem čárového kódu doprovodného dokladu pro export. Celní správa na německé vnější hranici EU porovná zboží s registrací na místě a uvolní jej na vývoz. Tím je export dokončen.

Příklad 2 pro jednostupňový proces

Zde je další příklad. Stejná zásilková společnost v Německu také ráno obdrží objednávku na balík směřující do Brazílie (hodnota: 1100 EUR, hmotnost: 20 kg). Vzhledem k tomu, že příjemce balíčku se liší od zásilky do Švýcarska z příkladu 1, musí si prodejce nechat vystavit samostatný vývozní průvodní doklad. Společnost si najme poskytovatele balíkových služeb, aby si balíček vyzvedl odpoledne. Odesílatel se zároveň zeptá poskytovatele balíkových služeb, které letiště použije k přepravě zboží do Brazílie.
Informace o tom, že zboží opustí Německo přes letiště ve Frankfurtu, předá svému poskytovateli celních služeb. Poté se vytvoří žádost o export přes ATLAS a odešle se elektronicky na příslušný celní úřad. Celní úřad poté prohlášení prozatím přijme. Export čárového kódu je k dispozici poskytovateli balíkových služeb jako výtisk a elektronicky celnímu úřadu. Po vyzvednutí zboží balíkovou službou a před tím, než zboží opustí zemi leteckou dopravou, proclí celní úřad letiště Frankfurt vývoz. Export je hotový.

Shrnutí jednostupňového procesu

Stručně řečeno, vždy musí jít o výstupní celní úřad EU. K tomu je třeba prostřednictvím ATLAS požádat o export do hodnoty 3 000 EUR. Teoreticky může export proběhnout okamžitě, aniž by existovaly procedurální čekací lhůty.
Pokud by však společnost odeslala více než jednu zásilku (např. Jako několik dílčích dodávek) stejnému příjemci ve stejný den, může zboží zaregistrovat jako jeden vývoz. Tím by společnost ušetřila dodatečné náklady na další postup celního makléře.

Dvoustupňový proces

Pokud hodnota zboží přesahuje 3 000 EUR, musíte vždy použít postup dvoustupňového vývozního průvodního dokladu. Celní agent musí také zaslat oznámení celnímu úřadu prostřednictvím systému ATLAS. V takovém případě však provozovatel nezašle prohlášení celnímu úřadu výstupu. Místo toho se prohlášení zasílá přímo celnímu úřadu vývozu. Jedná se o vnitrozemský celní úřad poblíž vývozce. Na celním webu EU je možné zjistit, který celní úřad je odpovědný za příslušné PSČ (najít vývozní celní úřad).
Registrace v dvoustupňovém režimu na celním úřadu vývozu obsahuje stejné informace jako registrace v jednostupňovém režimu. Celní úřad výstupu se však od dvoustupňového procesu liší od celního úřadu vývozu. Zatímco celní úřad výstupu a celní úřad vývozu jsou v rámci jednostupňového postupu stejný úřad, u dvoustupňového vývozu tomu obvykle není. Je tomu tak proto, že celní úřady výstupu, tj. Celní úřady na vnější hranici EU, obvykle nemají přiděleno konkrétní poštovní směrovací číslo jako celní úřad vývozu (vnitřní celní úřad).
Na rozdíl od jednostupňového procesu nemůže dopravce přivést zboží přímo k hranici. Místo toho musí zboží předložit vnitrozemskému celnímu úřadu. To lze provést dvěma různými způsoby. Spedice dopraví zboží na tuzemský vývozní celní úřad. Případně jeho celní zástupce nahlásí zboží příslušnému vnitrozemskému celnímu úřadu jeden den předem. Definuje období dvou až čtyř hodin pro následující den. Během této doby mohou celní orgány přijít k místu nakládky odesílatele. Po uplynutí lhůty celní agent automaticky obdrží souhlas s vývozem.

Příklad 1 pro dvoustupňový proces

Následuje příklad, kdy se použije dvoustupňový postup. Jižoněmecký výrobce automobilů chce prodat a odeslat několik vozidel do autosalonu v Bělorusku. Za tímto účelem poskytuje své celní agentuře potřebné dokumenty. Na základě poštovního směrovacího čísla místa, kde je zboží naloženo, určuje, který vývozní celní úřad je odpovědný za sídlo prodejce. V takovém případě zašle celní agentura oznámení elektronicky vnitrozemskému celnímu úřadu v Böblingenu. Celní agent zároveň s dopravcem projedná trasu přepravy. Ví proto, že spediční společnost přiveze zboží po rychlostní silnici S19, která spojuje Polsko a Bělorusko. Celní agent proto uvádí celní úřad v Kuźnici v Polsku jako celní úřad výstupu.
Vozidla však budou exportována až v příštích několika dnech. Proto výrobce automobilů předává informace celnímu agentovi, že celní orgány mohou projít další den mezi 10:00 a 14:00. Následujícího dne se u výrobce automobilu neobjeví žádný zaměstnanec. Místo toho celní zprostředkovatel elektronicky uvolní vývozní vydání ve 14:02. V takovém případě nepovažoval celník vývozního celního úřadu za nezbytně nutné zboží zkontrolovat. V následujících dnech bude nákladní vůz jednat k polsko-běloruským hranicím. Polské celnice tam naskenují export, který se o něj postará.

Shrnutí dvoustupňového procesu

Stručně řečeno, celním úřadem výstupu nemusí být nutně německý celní úřad. Zboží je deklarováno u vnitrozemského celního úřadu (vývozní celní úřad) a schválené prohlášení se předkládá celnímu úřadu EU výstupu v době vývozu. O export lze požádat prostřednictvím ATLAS v hodnotě více než 3 000 EUR. Export musí proběhnout předem. Teoreticky to lze provést také okamžitě dopravením zboží na vnitrozemský celní úřad. Alternativně může být zboží zkontrolováno celními orgány v místě odesílatele (prezentace mimo kancelář).

Kdo může vytvořit exportní doprovodný dokument?

Průvodní doklad pro vývoz obvykle vytváří celní agentura nebo spediční agentura. Celní agentura poté jedná jako zástupce deklaranta před celními orgány. Má speciální software pro elektronickou registraci s přímým připojením k celním úřadům. Za takový program výrobci obvykle účtují celnímu úřadu jednorázový poplatek za zřízení, další měsíční základní poplatky a poté transakční poplatky za každé prohlášení.

Příprava podkladů

V dalším kroku musíte provést následující přípravy, abyste mohli sami vytvořit exportní průvodní dokument:
• Potřebujete dokument, který ukazuje povahu dohody. To by mělo uvádět hodnotu zboží, prodejce a kupujícího nebo odesílatele / vývozce a příjemce
• Potřebujete informace, které celní úřady musíte v prohlášení uvést. Jedná se o celní úřad vývozu v místě prodejce a celní úřad výstupu v místě, kde zboží opouští EU
• Znáte hmotnosti (brutto a čistá hmotnost) jednotlivých druhů zboží a celé zásilky
• Znáte počet balíků v zásilce, pokud existuje
• Pokud dodáváte komerčně, máte číslo EORI
• Znáte číslo celního sazebníku příslušného zboží a případně omezení vývozu + další kódy pro celní prohlášení
Pozorovali jste všechny výše uvedené body v našem kontrolním seznamu? Pak můžete začít vytvářet doprovodný dokument exportu:

Co se stane po vytvoření doprovodného dokumentu pro export

Vytvořili jste a vytiskli exportní doprovodný dokument? Nyní to musí být předáno vašemu poskytovateli / přepravci balíkových služeb. Přivezete-li zboží k hranici sami, musí být vývozní průvodní doklad vytištěn s čitelným čárovým kódem a předán celnímu úřadu výstupu. Tam je poté skenován celním úřadem, který vytvoří takzvaný výstupní list. Tuto poznámku k ukončení si můžete později vyzvednout sami na portálu IAA. Je to důkaz, že zboží bylo řádně vyvezeno z celní unie. Vývozce zboží by si měl ponechat výstupní list pro případné daňové kontroly. To znamená, že při prodeji zboží neexistuje žádná daňová povinnost, protože se jedná o vývoz bez daně. Bez platného dokladu byste se jinak mohli zdanit a poté byste museli zaplatit 19% DPH.
Průvodní doklad EU pro vývoz je přípravnou fází pro celní odbavení ze Švýcarska. Zboží musí být vždy nejprve vyvezeno z jedné země, aby bylo možné jej poté importovat do jiné země. Informace o celním odbavení: Švýcarsko najdete zde.

Celní odbavení vozidla

Objevili jste zajímavé vozidlo v zahraničí a nyní chcete vědět, jak funguje celní odbavení? Jako celní agentura jsme vám k dispozici ohledně otázek týkajících se dovozu a vývozu automobilů. Kromě osobních automobilů můžeme také deklarovat váš přívěs, provést celní odbavení nákladních automobilů, importovat lodě nebo manipulovat s letadly.
Více se o tom dozvíte na následujících stránkách a na stránce „Co je celní odbavení?“ a pro přípravu vozidla v rámci „aktivního zušlechťovacího styku“.
Na požádání pro vás můžeme provést i dopravu vozidel – vše ostatní vysvětluje naše informační stránka o automobilové dopravě.

Dovoz automobilů do Švýcarska

Chcete importovat vozidlo z Německa nebo jiné země do Švýcarska? Rádi vám pomůžeme s Auto Import Švýcarsko. V našem průvodci se dozvíte celý proces od nákupu vozidla až po proclení. Také vám řekneme, jak funguje uplatnění vozidla a jak můžete ušetřit ještě více.
Nyní přímo k => Průvodce importem automobilů do Švýcarska.

Dovoz automobilů do Německa

Zajímá vás, jak funguje import vozidla ze Švýcarska do Německa nebo jiné země? Rádi vám pomůžeme s exportem automobilů ze Švýcarska. V našem průvodci se dozvíte celý proces od nákupu švýcarského vozidla až po celní odbavení. Také vám řekneme, jak funguje registrace vozidla a jak můžete dosáhnout dalších úspor.
Nyní přímo k => Průvodce importem automobilů do Německa.
Každá první konzultace s námi je zdarma!

Přepravní řešení a přeprava do Švýcarska

Plánujete odeslat zboží do Švýcarska? Měla by se přeprava uskutečnit kamionem nebo se jedná o balíček do Švýcarska?
Přečtěte si našeho komplexního průvodce: => Průvodce odesláním do Švýcarska
Pokud potřebujete švýcarské celní odbavení, vše ostatní najdete na naší informační stránce o celním odbavení.
Zavolejte nám, rádi vám poskytneme nezávaznou nabídku.
Nabízíme také další přepravy, např. přeprava do České republiky, přeprava do Belgie nebo speciální přeprava do Nizozemska

Požádejte o zavolání hned teď!
Se svým požadavkem jste již o krok dále k vytvoření vašeho exportního průvodního dokladu nebo jiných celních dokladů.