Deklarované colné odbavenie (všetky informácie)

Všetky informácie o colnom odbavení

Čo je colné odbavenie?

Colné odbavenie alebo colné odbavenie je použitie colného režimu.
Colné odbavenie sa označuje napríklad .B, keď je tovar prepustený do voľného obehu.
Spojili sme pre vás všetky informácie o colnom odbavení a podrobne
sme vám odpovedali aj na najčastejšie kladené otázky na túto tému.

Komerčný dovoz

Kedykoľvek chcete vyvážať tovar komerčne zo Švajčiarska alebo ho dovážať do Švajčiarska, musí byť deklarovaný colnými orgánmi. To isté platí pre tovar, ktorý sa má vyviezť z EÚ do krajiny mimo EÚ alebo doviezť do EÚ z krajiny mimo EÚ. Priemyselný tovar musí byť vždy deklarovaný podľa colného práva, a to aj v prípade veľmi malých množstiev. Preto tu neexistujú žiadne voľné obmedzenia, ako napríklad súkromné cestovanie.

Súkromný dovoz

Tovar dovezený do krajiny súkromnými osobami je úplne oslobodený od dovozného cla alebo aspoň bez cla do určitého limitu. Ak však chcete dovážať tovar podliehajúce povoleniu, príslušné colné vyhlásenia musia byť vyhotovené aj pre tento tovar. To isté platí pre dovoz motorových vozidiel a prípojných vozidiel. Tieto musia vždy podliehať colnému odbaveniu a osvedčeniu o bezpečnosti. Dôvodom je, že colné orgány vyberať clá (clá + DPH) priamo v čase dovozu a musí potvrdiť, že ste zaplatili clo, takže môžete neskôr umožniť vozidlo riadiť.

Colné odbavenie Švajčiarsko

Ak si prajete, aby bol tovar prepravený do Švajčiarska, musíte ho deklarovať príslušným colným vyhlásením: s colným odbavením. Na švajčiarskej strane sa všetky colné odbavenia vykonávajú prostredníctvom systému e-dec. Zoznam všetkých švajčiarskych colných úradov, ich otváracie hodiny a kontaktné údaje nájdete priamo na webovej stránke Švajčiarskej federálnej colnej správy (FCA).

V Thayngen, náš colný úrad je vám k dispozícii pre colné odbavenie do Švajčiarska alebo zo Švajčiarska:PURE
PROGRESS GmbHZ
ollstr. 77
8240 ThayngenS
witzerl


andE-mail: info@pureprogress.c
hTel. +41 44 512 14 3
5Opening hodín: pondelok - piatok 07:00 - 17:30

Colné odbavenie v iných krajinách

V závislosti od krajiny určenia a prepravnej trasy tovaru do cieľovej krajiny musíme uplatňovať rôzne colné režimy. V prípade prepravy v rámci Európy po súši môže byť pre nás rozumné vypracovať tranzitný doklad T1 alebo T2. Potom môžeme vykonať colné odbavenie v cieľovej krajine.

Ak však krajina určenia patrí do EÚ a ostatné podmienky colného odbavenia EÚ sú splnené, môžeme vykonať aj takzvané colné odbavenie EÚ, pozri "Čo je colné odbavenie EÚ".

Ak chcete prepravovať tovar cez niekoľko dopravných prostriedkov do krajiny určenia, e.B. autom a potom trajektom, môžu byť potrebné rôzne doklady. Je tiež možné, že budeme musieť niekoľkokrát opätovne vystavovať dokumenty. Išlo by napríklad o dokument T1 .B vonkajšiu hranicu EÚ a spojenie T1 z krajiny, do ktorej trajekt prichádza do krajiny určenia.

Ako je štruktúrované colné odbavenie?

Colné odbavenie alebo colné vyhlásenie je vždy štruktúrované podľa systému. Princíp je podobný katalógu otázok. Pritom musíme odpovedať na všetky otázky v dotazníku pri každom colnom odbavení. Pre každú úlohu sa však líšia len odpovede na dotazník a súvisiace dokumenty.

Prevádzkovateľov

Pri každom colnom odbavení musíme uviesť aspoň dovozcu (niekedy aj oznamovateľa). Okrem toho, colné zvyčajne chcú poznať údaje o odosielateľovi tovaru. Ak sa skutočný príjemca tovaru líši od dovozcu alebo deklaranta, colné orgány by tiež chceli poznať dovozcu.

Číslo EORI

Každý hospodársky subjekt EÚ sa musel niekoľko rokov registrovať v colnom systéme Európskej únie. Je to potrebné vždy, keď chcú vykonávať dovozné alebo vývozné transakcie. Registrácia prebieha prostredníctvom takzvaného čísla EORI. Viac sa môžete priamo doysmieť v našom článku o čísle EORI.

Druh podnikania

Povaha podnikania je dôležitá aj pre colné orgány. Ak ide o vrátenie tovaru alebo bežný nákup/predaj. Prenajali ste si len tovar? Je to vôbec pomoc alebo iné bezplatné služby? Tieto údaje určujú na jednej strane colný režim a na druhej strane clá. Okrem toho sa tieto údaje používajú v štatistikách nemeckého Spolkového štatistického úradu DESTATIS a Švajčiarskeho spolkového štatistického úradu.

Číslo colného sadzobníka

Okrem druhu transakcie, informácií o hospodárskych subjektoch a prípadne ich čísel EORI musíme deklarovať aj informácie o tovare. To sa robí v prvom kroku so správnym číslom tarify. Číslo colného sadzobníka je jasné zatriedenie tovaru do colného sadzobníka. V závislosti od materiálu a prípadne zamýšľaného použitia tovaru klasifikujeme tento systém (HS) v inej kapitole. Každý tovar však môže byť presne priradený k číslu colného sadzobníka. Harmonizovaný systém preto pozostáva celkovo z 21 oddielov s 99 kapitolami a viac ako 5000 podpoložkami. Tým sa zabezpečí, že každý výrobok má presne jedno colné číslo.

Číslo colného sadzobníka tiež určuje zákazy a obmedzenia, ktoré sa majú dodržiavať pre tento druh tovaru počas dovozu/dovozu. Okrem toho číslo colného sadzobníka určuje výšku dovozných ciel a prípadne DPH. Okrem čísla colného sadzobníka by colné orgány tiež chceli poznať presný opis tovaru vrátane všetkých relevantných informácií.

Incoterms 2020

Incoterms je dodacia doba medzi predávajúcim a kupujúcim výrobku. Tu môžete ísť priamo do ICC Nemecko a aktuálne Incoterms 2020. Musíme tiež uviesť incoterm obchodnej transakcie v colnom odbavení.

Hodnoty

Hodnota tovaru sa musí určiť pre všetok tovar v súlade s colnými predpismi a Colným kódexom Únie. Aj keď je komodita z subjektívneho hľadiska bezcenná, stále má štatistickú hodnotu. Napríklad, ak chcete do Nemecka do dovozu chybného auta, nikdy nebude mať hodnotu 0 EUR. Vždy má určitú hodnotu šrotu. To je prípad všetkého tovaru z colného hľadiska. Colné právo preto nemá nulové hodnoty. Okrem toho je štatistická hodnota čiastočne kompenzovaná alebo diskontná. To môže byť prípad v závislosti od Incoterm pre prepravné náklady, náklady na poistenie, atď. Tieto náklady majú vplyv na sumu, ktorá sa má zdaneť a zdaní.

Najčastejšie otázky o colnom odbavení

Nižšie uvádzame a odpovedáme na najčastejšie otázky. Zaoberá sa širokou škálou súvisiacich otázok. Jedná sa o samo-colné odbavenie alebo vykonanie colného odbavenia z právneho hľadiska (colné odbavenie + platobné podmienky). Často však dostávame aj otázky týkajúce sa nákladov, trvania a rôznych colných režimov. Ak tu vaša otázka nie je uvedená, neváhajte nás kontaktovať.

Aké typy colných odbavení existujú?

V závislosti od typu podnikania a zaobchádzania s tovarom existuje mnoho rôznych colných postupov. Klasický colný režim je "postup prepustenia tovaru do voľného obehu". , Je tiež pravdepodobné, že sa bude používať najčastejšie. Okrem toho však existujú aj iné fakty a konštelácie. Môže to napríklad znamenať.B že spoločnosť spracováva tovar v zahraničí ("rafinovaný"). Týmto spôsobom musíme aplikovať postup pasívneho /aktívneho dokončovania.

Okrem toho sú pre import a export špecifikované rôzne kódy procesov. Z pohľadu EÚ sa klasický dovoz (prepustenie do voľného obehu) pripisuje napríklad postupu 40 000 .B.dem dovozu. Napríklad, ak existuje predchádzajúci postup, ako je vývoz z EÚ (postup 10 00), dovozný postup sa zodpovedajúcim spôsobom zmení. Novinkou bude: 40 10 (dovoz = 40, s predchádzajúcim vývozom z EÚ = 10).

Ak spoločnosť spracováva tovar v zahraničí, musíme aplikovať rôzne procesné kódy. Aj v prípade, že tovar neskôr vráti v nezmenenom stave, t.j. bez spracovania tovaru.

Kontaktujte nás o vašom jednotlivom prípade a my vám radi vysvetlíme príslušný postup.

Je možné urobiť colné odbavenie sami?

Za určitých podmienok môžete colné odbavenie vykonať aj sami. Napríklad nemecká .B ponúka nástroj s názvom IZA (Internetové colné vyhlásenie), ktorý to umožňuje. S "e-dec webom" ponúkajú švajčiarske orgány aj riešenie na vykonávanie najbežnejších a najjednoduchších postupov bez colného zástupcu. Náročné postupy, v ktorých možno urobiť mimoriadne veľké množstvo chýb, sú však možné len s komerčným riešením na nemeckých a švajčiarskych colných úradoch.

Čo je colné odbavenie úradu?

V rôznych prípadoch a v závislosti od situácie, je potrebné, aby ste vyplnili colné odbavenie orgánu. Až potom môže colná agentúra vykonať colné opatrenie za vás. Príkladom je, keď potrebujete urobiť vyhlásenie vo svojom vlastnom mene, ale chcete, aby vás colný zástupca zastupoval. Potom od vás potrebuje písomné povolenie, že môže urobiť registráciu / vyhlásenie vo vašom mene.

Ako funguje colné odbavenie vo Švajčiarsku?

V porovnaní s dovozom do EÚ alebo iných krajín existujú osobitné pravidlá pre dovoz tovaru do Švajčiarska. Neexistuje tu žiadny Colný kódex Únie, pretože Švajčiarsko nepatrí do colnej únie. Namiesto toho sa uplatňuje švajčiarske colné právo. Jeho ustanovenia sa uplatňujú v spojení s uzatvorenými dohodami o voľnom obchode, ktoré uzavrelo Švajčiarsko. To vám umožňuje dovážať tovar do Švajčiarska bez cla. Zároveň môžete za určitých podmienok dovážať tovar zo Švajčiarska, .B do Nemecka, bez cla. Viac sa o tom dozniete v položke Colné odbavenie Švajčiarsko.

Čo je príkaz na colné odbavenie?

Aby colný agent mohol vykonať colné odbavenie pre vás, colný agent vyžaduje príkaz na colné odbavenie od vás. Spravidla sa to robí písomným vyhlásením od vás, .B. e-mailom. V niektorých prípadoch, ako napríklad .B poštových zásielok, môže Deutsche alebo Schweizer Post tiež automaticky odbavenie. Dôvodom je, že žiadny tovar nesmie byť dovezený do krajiny určenia bez colného odbavenia.

Ako dlho trvá colné odbavenie?

Trvanie colného odbavenia závisí od mnohých rôznych faktorov. To umožňuje jednoduché colné odbavenie za menej ako hodinu. To je však možné len bez rôznych druhov tovaru a so všetkými danými informáciami. To okrem iného zahŕňa číslo colného sadzobníka, ako aj všetky potrebné dokumenty a dôkazy. Na druhej strane, colné odbavenie môže byť tiež veľmi drahé. Napríklad, ak sa musíme vopred .B získať povolenia na vývoz alebo povolenia na dovoz. Alebo ak existuje veľa rôznych druhov tovaru a neexistuje ani zoznam colných sadzobných čísel.

Čo je dôkazom colného odbavenia?

Dôkaz o colnom odbavení je dôkazom, že tovar sa správne používa v colnom konaní. Môže ísť napríklad o .B do voľného obehu. Ide teda o daňový a daňový úrad pre dovoz. Pri dovoze do Švajčiarska sa hovorí aj o takzvanom elektronickom vymeriavanom príkaze eVV DPH / Customs. Najmä pri dodávkach priamo z Nemecka do Švajčiarska by mnohé spoločnosti chceli mať v čase dodania doklad o colnom odbavení. To dokazuje, že vodič previedol tovar cez hranice v súlade so zákonom. Keďže je však elektronický príkaz na posúdenie zvyčajne k dispozícii až po niekoľkých dňoch, zvyčajne postačuje (opečiatkovaný) zoznam dovozu. Všetok tovar je tam uvedený. Je to teda dôkaz, že údaje boli zaslané colnému úradu.

Koľko stojí colné odbavenie?

Náklady na colné odbavenie závisí úplne na tom, ako zložité colné odbavenie zásielky je. Existuje mnoho rôznych druhov tovaru, ktoré musí zamestnanec colnej agentúry (takzvané colné vyhlásenie) zaznamenať? Ak musí preskúmať čísla colných sadzobníkov, úsilie je vysoké. Colná agentúra musí tieto náklady preniesť na zákazníka. Ak je však zákazník proaktívny pri príprave colného odbavenia, pracovné zaťaženie sa môže znížiť. Napríklad, ak zákazník poskytne čísla colných sadzobníkov, colná agentúra môže pracovať efektívnejšie. Túto nákladovú výhodu môže preniesť na zákazníka. Môžete získať dobrý prvý pohľad na náš cenník.

Čo je to udalosť colného odbavenia?

Videli ste stav "Colná udalosť" pri sledovaní alebo sledovaní vašej zásielky balíkov? To znamená, že zásielka sa v súčasnosti platí alebo čaká na colné odbavenie. Pošta sa v prípade potreby ďalších dokladov alebo informácií skontaktuje s odosielateľom/príjemcom. Majte na pamäti, že pošta má tisíce zásielok denne, ktoré musí vymazať. V závislosti od toho, aká zložitá a naliehavá je zásielka, colné odbavenie môže niekedy trvať niekoľko dní. Čiastočne to závisí od toho, či sú k dispozícii všetky dokumenty a informácie.

Kto platí za colné odbavenie?

V závislosti od incoterms dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v čase transakcie, buď odosielateľ alebo dovozca platí náklady colnej agentúry. Ak nebolo dohodnuté nič a tovar si vyzdvihnete sami .B, môžete vždy predpokladať, že musíte zaplatiť colné odbavenie tovaru ako kupujúci sami. V niektorých prípadoch predávajúci nechce mať nič spoločné s colným odbavením, a preto predáva "zo závodu / zo závodu" s dodacou podmienkou EXW.

Čo je colné odbavenie T1?

T1 je colný režim. Uplatňuje sa to napríklad vtedy, keď chcete preniesť tovar bez cla cez krajinu. T z "T1" preto znamená tranzit a právo na prepravu tovaru bez toho, aby musel byť clo. To vám umožní premietať tovar zo Švajčiarska do Poľska, .B. v tranzite cez Nemecko, t.j. bez cla. To má tú výhodu, že nemecké a poľské dovozné clá sa neúčtujú, ale iba poľská DPH a prípadne poľské clá.

Hovorové "colné odbavenie T1" je preto o vytvorení T1 (t. j. žiadne colné odbavenie), takže môžete riadiť tovar v tranzite cez príslušnú oblasť. Potom môžeme vykonať colné odbavenie pre vás v krajine určenia.

Kde prebieha colné odbavenie?

V závislosti od colného režimu sa colné odbavenie môže uskutočniť na rôznych miestach. Na jednej strane je možné, aby sme na švajčiarskom letisku prelieli tovar prichádzajúci z Nemecka do Švajčiarska, pretože ide o prvý colný úrad, kam tovar prichádza do krajiny. Mohlo by .B byť aj švajčiarska diaľničná hranica v Bazileji, ak sa tovar prostredníctvom tohto tovaru prepraví do Švajčiarska. Bol by to preto opäť prvý colný úrad v krajine. To isté platí pre colné odbavenie pri dovoze do Nemecka. Ak tovar dorazí do prístavu Hamburg, môžeme ho nanúťať priamo tam. Na druhej strane je tiež možné, že prepravíte tovar cez krajinu bez cla "v tranzite" a že ho za vás udáme len na colnom úrade určenia v mieste určenia. Potom sa označuje ako tranzit v "tranzitnom postupe", napr.B T1 alebo T2.

Colné odbavenie sa však môže vykonávať kdekoľvek. To nám umožňuje vykonávať colné odbavenie na akomkoľvek švajčiarskom alebo duetschenskom colnom úrade pre vás z Zürichu.

Čo je dočasné colné odbavenie?

Iba pri dovoze do Švajčiarska existuje takzvané "predbežné colné odbavenie". Predbežné znamená predbežné (zdroj: Duden). Môžete urobiť toto colné vyhlásenie, alebo Takže neskôr zmeňte svojho colného agenta. Presnejšie povedané, tento postup sa uplatňuje, keď dovážate tovar do Švajčiarska, napríklad bez dôkazu o pôvode, a teda podliehate clu. Elektronický vymeriatený príkaz, t. j. švajčiarsky daňový úrad, je len predbežne pevne stanovený a následne ho môžeme opraviť za vás. Tovar sa preto dováža do krajiny bez dôkazu preferencie - dovozné clá musia byť zaplatené. Akonáhle však bude dôkaz o pôvode k dispozícii neskôr v súlade s požiadavkami dohôd o voľnom obchode, môžeme podať žiadosť colnému úradu a elektronický príkaz na posúdenie bude opravený. To nám umožňuje spätne vymáhať clá.

Je dôležité vedieť, že v prípade, ako je popísané vyššie, colný zástupca musí vždy uplatňovať dočasný colný režim. Ak tento vyhlási colné odbavenie dovozu za "konečné" a nie za "predbežné", neskôr nie je možná žiadna zmena. V takom prípade by sa zaplatené clo napriek následnému dôkazu o pôvode stratilo.

Kedy sa musí vykonať colné odbavenie?

V závislosti od krajiny dovozu a od toho, či je súkromný alebo obchodný, existujú rôzne hodnotové limity. V niektorých prípadoch musíte tiež priložeť príslušné doklady alebo sprievodné doklady na vývoz tovaru. Pre prepravu do Švajčiarska sme to zhrnuli tu: sprievodné doklady pre dopravu do Švajčiarska

Čo je colné odbavenie EÚ?

Colné odbavenie EÚ je osobitný colný režim EÚ (tzv. postup č. 42). To nám umožňuje dovážať tovar z tretej strany alebo krajiny EZVO, ako je Švajčiarsko, do krajiny EÚ bez toho, aby sa vyžadovala DPH. Colné odbavenie EÚ môžeme vykonávať vždy, keď dovozca zásielky (takzvaný oznamovateľ) nepochoňuje z krajiny, v ktorej tovar vstupuje do EÚ.

Príkladom by bol napríklad dovoz .B zo Švajčiarska do Francúzska cez nemeckú hranicu. Tu môžeme vykonať colné odbavenie EÚ, pretože tovar prekračuje inú hranicu ako francúzska. Ak by však tovar išiel zo Švajčiarska do Francúzska a vstúpil do EÚ cez švajčiarsko-francúzsku hranicu, colné odbavenie EÚ by nebolo možné. V tomto prípade by sme museli uplatniť "bežné" colné odbavenie v 40-ročnom postupe, čo by následne znamenalo francúzsku DPH.