Číslo EORI - všetky informácie + pokyny na podanie žiadosti


Číslo EORI - všetky informácie + pokyny na podanie žiadosti

Zavedenie a vymedzenie čísla EORI

Od 1.1.2009 obchodníci v Európskej únii, ktorí chcú dovážať alebo vyvážať tovar, vo väčšine prípadov potrebujú číslo EORI. EORI je skratka pre "Registrácia a identifikácia hospodárskych subjektov". Je to teda číslo na registráciu a identifikáciu hospodárskych subjektov. Číslo EORI tak nahrádza "colné číslo" platné do roku 2009. V EÚ dostane každý obchodník ako identifikátor len jedno číslo EORI. Cieľom je uľahčiť colným orgánom krajín EÚ lepšiu kontrolu toku tovaru.
Spoločnosti a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré chcú dovážať tovar z krajiny mimo EÚ do EÚ, musia poskytnúť svoje číslo EORI na colné odbavenie.
Bez toho už nie je možné kontrolovať clá na dovoz, pokiaľ dovozca (známy aj ako colný deklarant) nie je súkromnou osobou.

V prípade vývozu z EÚ do krajiny mimo EÚ sa vyžaduje aj číslo EORI, ktoré sa vyžaduje na prípravu sprievodného vývozného dokladu.
Keďže však sprievodný doklad k vývozu sa musí vyhotoviť len z hodnoty 1 000 EUR alebo hmotnosti 1 000 kg výrobku, ktorý sa má vyviezť, hospodárske subjekty nepotrebujú číslo EORI na vývoz v rámci týchto hodnôt. Súkromné osoby v zásade nepotrebujú číslo EORI na vývoz.

V našom článku sa dozviete, ako požiadať o číslo EORI a aký je postup v iných krajinách. Odpovedáme aj na najčastejšie otázky týkajúce sa čísla EORI.

Inhalte Verbergen

 

Žiadosť o nemecké číslo EORI

O nemecké číslo EORI môžete požiadať bezplatne dvoma rôznymi spôsobmi. Buď vyplníte formulár žiadosti rukou a pošlete ho e-mailom alebo faxom Generálnemu colnému riaditeľstvu, alebo žiadosť odošlete prostredníctvom občianskeho a obchodného zákazníckeho portálu.

Žiadosť o číslo EORI na formulári 0870a

Ak chcete požiadať prostredníctvom formulára, musíte pristupovať k formuláru online na nasledujúcom
odkaze: Žiadosť o čísl
o EORI Formulár je potom možné vyplniť priamo online. Potom musia byť vytlačené všetky strany a formulár musí byť podpísaný. Potom môže byť formulár zaslaný Generálnemu colnému riaditeľstvu faxom alebo e-mailom. E-mailovú adresu a faxové číslo nájdete na prvej strane aplikácie EORI. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa formulára sa poskytne aj návod na vyp
lnenie: Vyplnenie pokynov pre žia
dosť o číslo EORI Po zaslaní formulára faxom alebo e-mailom trvá až osem týždňov, kým dostanete číslo EORI poštou. Ak však chcete dovážať alebo vyvážať tovar vopred, môžete vyplnenú a podpísanú žiadosť o číslo EORI postú
piť vášmu colnému agentovi, e.B. Spolu s faxovým potvrdením žiadosti colnému riaditeľstvu alebo potvrdením o prijatí e-mailu, ktoré dostanete od colného úradu, môže byť tovar výnimočne preverený bez čísla EORI, až kým vám nebude pridelený.

Aplikácia prostredníctvom portálu pre občanov a obchodných zákazníkov

Od 01.10.2019 je možné podať žiadosť o číslo EORI aj elektronicky prostredníctvom Portálu občanov a obchodných zákazníkov. Požadované konto služby môžete nastaviť v časti www.zoll-portal.de. Ak už máte účet, môžete sa prihlásiť tu:Login Bürger- und B
usinesskundenportalIn, aby ste sa m
ohli digitálne identifikovať ako splnomocnený zástupca vašej spoločnosti alebo ako súkromná osoba, musíte sa zaregistrovať pomocou certifikátu Elster. O číslo EORI potom môžete požiadať prostredníctvom Portálu občanov a obchodných zákazníkov. Prípadne môžete zmeniť svoje údaje uložené v colnom systéme kedykoľvek po tom, ako bolo vydané číslo EORI. Vzhľadom k tomu, eORI číslo trvá nejaký čas na dokončenie, môžete mať colné odbavenie vykonané vaším colným zástupcom, ako je .B. PUREPROGRESS GmbH, a to aj bez čísla EORI. Všetko, čo musíte urobiť, je poskytnúť číslo transakcie žiadosti o číslo EORI.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa čísla EORI

V prípade všetkých otázok týkajúcich sa čísla EORI sa v zásade obráťte na tento orgán.
Pre aplikáciu:

Adresa domu: Generálne riaditeľstvo pre clá, kancelária drážďan, správa hlavných údajov, Carusufer 3-5, Drážďa
nyPoštovská adresa: Generálne riaditeľstvo pre clá, Drážďany, správa hlavných údajov, P.o. rámček 10 07 61, Drážďany E-mail: antrag.eori@zoll.de

Fax: 0351 44834-442 alebo 0351 44834-443 alebo 0351 44834-444

Otázky týkajúce sa žiadosti, existujúce čísla EORI alebo všeobecné otázky:Telefo
nická horúca linka s číslom EORI: 0351 44834-5
40E-mail: info.eori@zoll.de

Vezmite prosím na vedomie nasledujúce bežné chyby/ mýty:

- Číslo EORI v Nemecku sa nerovná identifikačnému číslu UST / IČ DPH / osobnému alebo prevádzkovému daňovému číslu

- Číslo EORI nie je to isté ako číslo colného sadzobníka

- Neexistuje žiadne spätné vyhľadávanie čísel EORI

 

 

Požiadať o číslo EORI a situáciu v iných krajinách:

Číslo EORI Brexit / číslo EORI UK (Anglicko, Veľká Británia) + Severné Írsko

Británia opustila EÚ 31. januára 2020. Výsledkom sú nové colné predpisy a predpisy pre prepravu tovaru (dovoz/vývoz). januára 2021 potrebujú obchodný partner z Nemecka alebo Severného Írska, ako aj spoločnosť v Spojenom kráľovstve (Anglicko, Wales a Škótsko) číslo EORI na dovoz a vývoz priemyselného tovaru medzi krajinami/územiami. Bez platného čísla EORI budete musieť očakávať meškanie a zvýšené náklady na hraniciach (napr.B. poplatky za skladovanie colným úradom z dôvodu neexistencie čísla EORI pre check-in). Nižšie nájdete všetko ostatné podrobne:

Preprava z krajiny mimo EÚ do Severného Írska a preprava zo Severného Írska do krajiny mi
mo EÚ Potrebujete číslo EORI, ktoré začína na "XI", keď

  • tovar medzi Severným Írskom a krajinami mimo EÚ (.B.
    Čína, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Nórsko atď.)
  • Chcete urobiť colné vyhlásenie v Severnom Írsku
  • Chcete získať (záväzné) colné informácie zo Severného Írska

Ak už máte číslo EORI z inej krajiny EÚ, nepotreb
ujete britské číslo EORI, ktoré začína na "GB".
Ak sa však vaša spoločnosť nachádza v Severnom Írsku,
namiesto iného čísla EU-EORI by ste mali použiť severoí
rske číslo "XI" Eori, známe aj ako "Eori číslo XI".

Na prepravu tovaru medzi Severným Írskom a Írskom nepotrebujete číslo EORI.

Preprava z EÚ do Spojeného kráľovstva al
ebo zo Spojeného kráľovstvaNa euFor prepravy medzi EÚ, e.B. z Nemecka, Severného Írska, Francúzska, Holandska atď. Ak ešte nemá číslo EORI začínajúce na "GB", musí požiadať o britské číslo EORI. O číslo EORI by sa malo požiadať pred uskutočnením plánovanej prepravy, keďže ich počet môže trvať až jeden týždeň.

Spoločnosť v Spojenom kráľovstve nepotrebuje číslo EU-EORI, iba britské číslo EORI, ktoré začína na "GB". Ak však chce spoločnosť konať ako deklarant v colnom systéme Európskej únie v Spojenom kráľovstve, bude okrem čísla EORI "GB" potrebovať aj číslo EORI. v krajine Európskej únie. Naopak, je to úplne rovnaké: spoločnosť v EÚ, t.B. v Nemecku, nemusí nevyhnutne potrebovať britské číslo EORI, pokiaľ tam nechce konať aj ako colný deklarant. Vždy sa však vyžaduje číslo EU-EORI pre nemecké dovozné/vývozné vyhlásenie.

Dôležité: Čísla GB-EORI už v EÚ nie sú platné od 1.1.2021 a čísla EU-EORI už nie sú platné v Spojenom kráľovstve. Obidva systémy území preto fungujú nezávisle od seba.

Použiť číslo GB-EORI teraz
ale
boapply teraz severoírske XI-EORI číslo

Číslo EORI Švajčiarsko/Lichtenštajnsko, Čína, Japonsko, Kanada, Nórsko, Rusko, Turecko, USA

Spoločnosti z tretích krajín, ako sú Spojené štáty, Turecko, Rusko, Japonsko a Čína alebo krajiny eftA, ako sú Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Nórsko, nepotrebujú číslo EORI. Spoločnosti z týchto krajín sa však môžu slobodne zaregistrovať na číslo EORI v krajine EÚ, ak tam chcú konať ako colný deklarant. V praxi je to však ťažké, pretože spoločnosť so sídlom mimo EÚ nebola od zavedenia Colného kódexu ÚNIE schopná konať ako colný deklarant (pozri článok 170 ods. 2 2 CKÚ).

Číslo EORI Francúzsko

Francúzske číslo EORI je založené na formáte "FR" + siretové číslo spoločnosti.
O číslo EORI môžete požiadať tu: Francúzske číslo EORI

Číslo EORI Taliansko

Ak chcete získať talianske číslo EORI, musíte oň požiadať online tu: Číslo talianskeho EORIFor
mát talianskeho čísla EORI zodpovedá písmenám "IT" a potom daňovému číslu alebo identifikačnému číslu PRE DPH.

Číslo EORI Chorvátsko

Všetky informácie o podávaní žiadosti o chorvátske číslo EORI nájdete na tejto s
tránke:Chorvátske číslo EORI

Číslo EORI Litva

Žiadosť o litovské číslo EORI je deklarovaná na litovskej colnej st
ránke:litovské číslo EORI

Číslo EORI Luxembursko

Luxemburské čísla EORI zodpovedajú aj čísiel UST-ID-No. spoločnosti.
Viac informácií nájdete tu: Luxemburská colná stránka pre žiadosť o číslo EORI

Číslo EORI Holandsko

Na tejto strane je možné požiadať o číslo EORI pre holandčinu/holand
činu:číslo holandského EORI

Číslo EORI Rakúsko

Informácie o žiadosti je možné získať na webovej stránke spolkového ministerstva financií: Informácie o čísle rakúsk
eho EORI Samotnú žiadosť je možné podať online prostredníctvom tohto formulára: Žiadosť o r
akúske číslo EORI Po predložení žiadosti dostanete číslo transakcie, s ktorým je colné odbavenie zvyčajne už možné bez čísla EORI.

Číslo EORI Poľsko

Postup podania žiadosti o poľské číslo EORI nájdete priamo tu: Žiadosť o poľské číslo EORI

Číslo EORI Švédsko

Švédske číslo EORI pozostáva z písmen "SE" a švédskeho čísla spoločnost
i alebo v prípade súkromných osôb z písmen SE a osobného identifikačného čísla.
Švédske čísla EORI je možné požiadať online tu: Žiadosť o švédske číslo EORI

Číslo EORI Španielsko

Ak chcete požiadať o španielske číslo EORI, postupujte podľa odkazov na nasledujúcej stránke:Požia
dajte o španielske číslo EORI

Číslo EORI Česká republika

Registráciu českého čísla EORI je možné vykonať na tejto s
tránke:České číslo EORI

Najčastejšie otázky:

Ako môžem požiadať o číslo EORI?

V závislosti od krajiny, v ktorej ste vy alebo Vaša spoločnosť sa nachádza, aplikácia funguje inak.
Zhrnuli sme pre vás odkazy na všetky oficiálne stránky/kancelárie, ktoré sú zodpovedné za po
danie žiadosti o číslo EORI v príslušnej krajine. Vo väčšine prípadov môžete podať ž
iadosť elektronicky alebo odoslaním podpísaného formulára e-mailom/faxom.

Odkiaľ získate číslo EORI?

Svoje číslo EORI dostanete poštou po aplikácii prostredníctvom jedného z vyššie uvedených odkazov. Ak ste zabudl
i svoje číslo EORI, vždy sa môžete obrátiť na orgán, ktorý vám v minulosti poskytol číslo EORI.
V Nemecku by to bola informačná kancelária a kancelária pre správu znalostí v Drážďanoch. Prípadne
ako držiteľ čísla EORI môžete vždy požiadať colný úrad zodpovedný za vás alebo iný colný úrad
o informácie o čísle EORI.

Kde môžem vyhľadávať číslo EORI?

Ak poznáte číslo EORI, ktoré hľadáte, môžete ho skontrolovať online na nasledujúcom odkaze:Eo
ri číslo bez to
ho, aby ste poznali číslo EORI, neexistuje spôsob, ako sa k tomu dostať pre nemecké čísla EORI. Môžete však tiež jednoducho otestovať akékoľvek číslo EORI na uvedenom odkaze, pretože uvidíte, či je číslo EORI neplatné alebo nie. V závislosti od zverejnenia údajov v žiadosti o číslo EORI sa môže zobraziť aj celá adresa vlastníka čísla EORI.

Je číslo EORI UST ID?

V niektorých krajinách zodpovedá číslo EORI 1 až 1 aj identifikačnému id UST (identifikačné číslo DPH). Keďže každ
á krajina má svoj vlastný systém udeľovania čísla EORI, neexistujú tu jednotné normy. Niektoré kr
ajiny pridávajú aj kódy ako "B01" alebo viacnásobné nuly pred alebo za UST ID, čo vedie k číslu EORI.
Nemecké číslo EORI je nezávislé od UST ID, a preto ho nemožno určiť uvedenou metódou.

Ako dlho trvá získanie čísla EORI?

V závislosti od krajiny zodpovednej za pridelenie čísla EORI môže trvať niekoľko hodín až niek
oľko týždňov, kým vám bude pridelené číslo EORI. Vzhľadom na niekedy veľmi dlhú dobu spracovania n
a colnom úrade však zvyčajne môžete spracovať aj tovar, ktorý bol deklarovaný bez čísla EORI. Na tento
účel sa zvyčajne vyžaduje číslo procesu registrácie na číslo EORI (Rakúsko) alebo sa musí predlož
iť potvrdenie žiadosti o číslo EORI e-mailom/faxom.

Je colné číslo číslo EORI?

V novembri 2009 bolo "číslo cla" nahradené súčasným číslom EORI. Staré co
lné čísla boli preto automaticky
platné od 1. Preto, ak ste mali colné číslo, už nie je platné
a teraz musíte požiadať o číslo EORI.

Ako vyzerá nemecké číslo EORI?

Nemecké číslo EORI má zvyčajne formát "DE" a potom 15-miestne poradie čísel.
Ak bolo prevzaté staré colné číslo, nemecké číslo EORI môže mať aj formát "DE", a
ko aj sedemmiestne číslo. Napríklad číslo EORI môže vyzerať približne takto: "DE123456787654321" alebo "DE1234567"

Kde môžem požiadať o číslo EORI?

O nemecké číslo EORI môžete požiadať na .B. na nasledujúcom odkaze priamo na stránke nemeckých colných orgán
ov: Informácie o číselnom f
ormulári EORI pre žiadosť o číslo EORI

 

Kedy sa vyžaduje číslo EORI?

Číslo EORI sa vyžaduje vždy, keď ako obchodník chcete dovážať tovar z krajiny mimo EÚ do EÚ.
Potrebujete tiež číslo EORI pre vývozy v hodnote viac ako 1 000 EUR alebo s hmotnosťou vyššou ako 1 000 kg. Všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť s cieľom vytvárať zisk, potrebujú číslo EORI. Číslo EORI sa preto vydáva aj malým podnikateľom a osobám pracujúcim v poľnohospodárstve. To, či sa číslo EORI vydáva súkromným osobám, závisí od toho, či sa vyváža/dováža viac ako 10 zásielok za rok. Ak áno, je možné požiadať o číslo EORI.

 

Môžem importovať bez EORI?

Dovoz tovaru z krajiny mimo EÚ do EÚ je v zásade možný len pre súkromné osoby bez čísla EORI. Ak ste však nedávno požiadali o číslo EORI a ešte vám nebolo pridelené, dovoz je výnimočne možný bez čísla EORI. Na tento účely musíte zaslať žiadosť o číslo EORI vášmu colnému agentovi spolu s číslom colnej transakcie alebo potvrdením o tom, že žiadosť prebieha.

 

Kde môžem vidieť svoje číslo EORI?

Číslo EORI si môžete pozrieť v liste, ktorý ste dostali od Generálneho colného riaditeľstva v Drážďanoch. Ak si to už neuvedomujete, môžete o to požiadať telefonicky alebo písomne na akomkoľvek colnom úrade.

 

Ako vyzerá číslo EORI?

V závislosti od toho, ktorá krajina EÚ sa nachádza vlastník čísla EORI, je číslo EORI štruktúrované odlišne.
Nemecké číslo EORI vždy začína dvoma písmenami "DE" s následným 15-miestnym náhodným poradím čísel.

 

Kedy musí byť číslo EORI na faktúre?

Niektoré spoločnosti, ktoré pravidelne dovážajú z Ďalekého východu, automaticky zapíšu číslo EORI na účet dodávateľa. Môžete to urobiť napríklad .B v riadku adresy, aby ste do fakturačnej adresy zadáli aj svoje číslo EORI. Tento postup môže pomôcť colnému agentovi spracovať zásielku rýchlejšie. To isté platí pre zásielky, ktoré posielate do krajiny mimo EÚ.
V zásade však neexistuje povinnosť uviesť na faktúre číslo EORI.

 

Kde môžem požiadať o číslo EORI alebo ako dostanem číslo EORI?

O nemecké číslo EORI môžete požiadať priamo online prostredníctvom zákazníckeho portálu Občania a Obchod pomocou certifikátu ELSTER.
Alternatívou by bolo vyplniť žiadosť o číslo EORI, podpísať ju a zaslať faxom alebo e-mailom príslušnému orgánu. Pri podávaní žiadosti pomocou formulára 0870a môžete získať číslo EORI bez osvedčenia Eltster.

Kto nepotrebuje číslo EORI?

Dôležité: Číslo EORI nepotrebujete v týchto prípadoch:

- na podanie žiadosti o karnet ATA

- na zápis premiestnenia/ premiestnenia tovaru

- pre dodávky v rámci Spoločenstva (prepravy v rámci EÚ)

Čo bude ďalej?

Ak máte stále nejaké nejasnosti týkajúce sa čísla EORI, viac sa dočítate tu:

Číslo EORI v sprievodnom vývoznom doklade

Číslo EORI: Wikipédia

Informácie o čísle EORI: Zoll.de

 

Po vyžiadaní čísla EORI ste pripravení dovážať alebo vyvážať tovar. Tu nájdete náš cenník colných úradov, kde môžete jedným kliknutím získať prístup aj k nášmu kontaktnému formuláru. Poskytnete nám stručnú správu o vašom prípade a my vám poradíme bez povinnosti a bezplatne pri príprave colných dokladov potrebných pre váš individuálny prípad.