Ausfuhrbegleitdokument.com

Sprievodný doklad k vývozu
Export sprievodný doklad Symbol obrázok loď
Export sprievodný doklad Symbol obrázok loď
Export sprievodný doklad Symbol obrázok loď

Informácie o vytvorení sprievodného dokumentu pre vývoz


Sprievodný doklad na vývoz (anglicky EX.1 alebo EAD = „sprievodný doklad na vývoz“) je doklad, ktorý je určený na sprevádzanie tovaru, ktorý sa má z krajiny vyviesť. Presnejšie, tovar, ktorý sa komerčne vyváža z krajiny EÚ do takzvanej tretej krajiny, teda do krajiny mimo EÚ, napr. tovar, ktorý sa dodáva nákladným autom do Švajčiarska alebo loďou do Spojených štátov. Sprievodný doklad na vývoz potom sprevádza tovar k vonkajšej hranici EÚ, t. J. Do prístavu alebo k štátnej hranici tretej krajiny. Do hodnoty tovaru 1 000 EUR a hmotnosti 1 000 kg nemusí byť vystavený žiadny sprievodný vývozný doklad. Ak by však bola prekročená jedna z týchto hodnôt alebo obidva limity hodnôt, je tento dokument v komerčnej doprave povinný. V zásade platí, že pri každom procese cezhraničnej prepravy musí byť tovar odhlásený z krajiny, z ktorej odchádza (= vývoz), a nahlásený v krajine, do ktorej tovar smeruje (= dovoz).
Sprievodný doklad pre vývoz tak zabezpečuje odregistráciu tovaru z Európskej únie. V záujme urýchlenia postupov a ich zjednodušenia pre colné úrady je však tento postup možný online iba niekoľko rokov prostredníctvom priameho colného rozhrania s nákladným softvérom a príslušnými odbornými znalosťami. Jedno rozhranie však na vytvorenie exportného dokumentu, napríklad sprievodného dokumentu k exportu, nestačí. Možno bude potrebné skontrolovať, či si vývoz vyžaduje povolenie alebo či sa vôbec nemôže vyviezť do príslušnej krajiny.
Kedykoľvek chce komerčný odosielateľ zaslať tovar v hodnote vyššej ako 1 000 EUR do krajiny, ktorá nepatrí do Európskej únie, musí byť vyhotovený sprievodný vývozný doklad.

Štruktúra sprievodného dokumentu pre vývoz

Ďalej sa dozviete, ktoré údaje od vás potrebujeme na vytvorenie sprievodného dokumentu pre export (sprievodného dokumentu pre export). Získate podrobný pohľad na štruktúru nemeckého vývozného vyhlásenia. To vám môže pomôcť lepšie pochopiť kontext a informácie.

Export vzorky sprievodného dokumentu

Aby ste získali lepšiu predstavu, vytvorili sme pre vás ukážku sprievodného dokumentu pre export. Hotový dokument bude vyzerať asi takto po tom, ako sme ho vytvorili pre vás (pozri nižšie). Upozorňujeme, že táto ukážka je iba prvou stranou dokumentu. Ak kliknete na obrázok, kompletný dokument sa otvorí v novom okne. Ak je to potrebné, môžete si potom tiež stiahnuť dokument PDF.
Nie všetky polia sprievodného dokumentu pre export však musia byť vo vašom konkrétnom prípade vyplnené. Ktoré informácie sa teda vyžadujú vždy a ktoré iba v osobitných prípadoch?

Účastnícka konštelácia

Najprv sa pozrime na dokument uvedený v príklade (pozri odkaz vyššie). Štruktúra sprievodného dokumentu pre vývoz je vždy rovnaká: sú uvedené strany zúčastnené na transakcii a podrobnosti o tovare.
Začnime vľavo hore poľom Odosielateľ / vývozca (pole 2). Aby ste pochopili, prečo sa tu hovorí odosielateľ a nie odosielateľ, je dôležité najskôr poznať nasledujúce. Pri zasielateľstve je odosielateľom osoba, ktorá skutočne odosiela tovar alebo odkiaľ sa tovar pôvodne odosiela. Napríklad tovar posiela do New Yorku spoločnosť v Hamburgu. Špedícia / prepravca má sídlo v Brémach, a je teda odosielateľom. Spoločnosť v Hamburgu je teda odosielateľom. Odosielateľom by bola špedičná spoločnosť v Brémach. Na sprievodnom dokumente k exportu (sprievodný dokument k exportu) sa však nenachádza iba „odosielateľ“, ale „odosielateľ / vývozca“. Je preto dôležité vedieť, že vývozcom je niekto, kto nesie zodpovednosť za vývoz tovaru.
Za predpokladu, že sa jedná o tovar – vrátime sa k vyššie uvedenému príkladu – vo firme v Hamburgu. Ten zasiela tovar, ale koná iba v mene spoločnosti v Belgicku. Nakoniec chcú poslať tovar do New Yorku. Vývozca je rozhodujúci. V tomto prípade ide o spoločnosť v Belgicku, ktorú je potrebné zadať do príslušného poľa. Spoločnosť v Hamburgu, kde sa tovar skutočne nachádza, sa v dokumente neobjaví. To však neznamená, že colné orgány nechcú vedieť, kde sa tovar nachádza. Za určitých okolností by sa chcel podrobnejšie pozrieť na tovar a skontrolovať, či ide tiež o zaregistrovaný tovar.

EORI č. (Colné číslo)

Na jednej strane je teda požadovaná adresa vývozcu, na druhej strane adresa nakládky (názov spoločnosti + adresa). Pre adresu príjemcu tiež potrebujete takzvané číslo EORI. Používa sa na to, aby colné orgány mohli identifikovať osobu zapojenú do colného práva. Bez toho nie je možný žiadny export, ak obchodujete s komerčným využitím. O číslo EORI môžete bezplatne požiadať na nemeckom colnom úrade www.zoll.de. Informácie o číslach EORI ďalších krajín nájdete na našej stránke EORI.
Teraz prichádzame k ďalšiemu poľu, poľu príjemcu (pole 8), priamo pod poľom „Odosielateľ / vývozca“. Sem zadajte meno a adresu skutočného príjemcu. Pod položkou „Nie“ tu môžete tiež zadať číslo EORI príjemcu, ak ho príjemca potrebuje. To však nie je nevyhnutne potrebné, pretože napríklad spoločnosť mimo EÚ zvyčajne nemá číslo EORI.
V nižšie uvedenom poli pre deklaranta / zástupcu (pole 14) vidíte adresu osoby, ktorá urobila vyhlásenie colným orgánom. Ak sa zaregistrujete, tu nájdete svoju vlastnú adresu. V opačnom prípade je to adresa colného sprostredkovateľa, pretože vás bude zastupovať.

Dopravné prostriedky a hmotnosť

Do poľa 18 „Identifikácia dopravného prostriedku pri odchode“ zadajte identifikáciu nákladného vozidla, ktoré prepravuje tovar. Toto pole nie je povinné. Registračný štítok často odosielateľ v čase registrácie ani nepozná.
Pole 25 označuje spôsob prepravy na hranici. To znamená, či sa tovar prepravuje nákladnými automobilmi, lietadlami, loďami atď. – „33“ znamená nákladná doprava.
Pole 35 predstavuje „hrubú hmotnosť“ tovaru (v kilogramoch). Hrubá hmotnosť je celková hmotnosť tovaru vrátane akýchkoľvek obalov a paliet.

Colné úrady zapojené do konania

V poli 29 je uvedený colný úrad výstupu, t. J. Colný úrad, pri ktorom tovar opúšťa EÚ. Môže to byť napríklad colný úrad na hranici so Švajčiarskom alebo v prístave.
Do poľa „Číslo colnej uzávery“, pole S28, nie je potrebné nič zadávať, pretože colné orgány môžu vyplniť toto pole samotné. To zaručuje takzvanú identifikáciu tovaru. Viac sa o tejto téme dozviete v našom ďalšom príspevku o rôznych colných režimoch.
Spoločne sme teda vyplnili / ošetrili ľavú polovicu prvej strany sprievodného dokumentu pre export (sprievodný dokument pre export).
V pravom stĺpci v poli 1 vidíme postup exportu (viac tu). Môže to byť napr. vývoz tovaru z EÚ alebo vývoz do krajiny EZVO atď. – a v poli S 32 akékoľvek zvláštne okolnosti.
V poli 3 „Formuláre“ vidíme číslo 1 vľavo a číslo 2 vpravo. Táto informácia ukazuje, koľko stránok dokument obsahuje. Toto tu znamená, že sme na 1. stránke z celkovo 2 stránok.
Pole S00 sa vyplní, ak sa s exportom prenášajú údaje týkajúce sa bezpečnosti. Toto je pre nás teda irelevantné, pretože sa vypĺňa automaticky.

Štruktúra čísla MRN + ďalšie informácie

Vpravo hore vidíte číslo MRN, t. J. „Referenčné číslo pohybu“. Zodpovedá to kódu na sledovanie dokumentu. Podobne ako pri sledovaní balíka, každé rozhranie, teda každá hranica, naskenuje dokument. Vďaka tomu je možné presne vysledovať, odkiaľ tovar opustil EÚ.
MRN má nasledujúcu štruktúru. 19 (číslo roku, tu 2019), DE pre krajinu a potom prvé 4 číslice colného úradu, ktorý vydal sprievodný doklad pre vývoz. To znamená, že 19DE586600822952E8 znamená exportný sprievodný dokument (exportný sprievodný dokument) z roku 2019, ktorý v Nemecku vydal colný úrad s číslom 5866. Nasledujúce čísla sú poradové číslo a vypočítané kontrolné číslo.
V poli A, priamo dole, sa opäť zobrazuje colný úrad vrátane adresy a dátumu vydania.
Pole 5 zobrazuje počet colných pozícií, t. J. Koľko rôznych druhov tovaru zásielka obsahuje. Počet balíkov v zásielke nájdete v poli 6, napríklad „10“ pre celkom 10 paliet tovaru. Interné referenčné číslo poskytovateľa colných služieb pre túto zásielku / vyhlásenie sa nachádza v poli 7.
Všetky ostatné polia na prvej stránke sa vypĺňajú automaticky, a preto si nevyžadujú ďalšie vysvetlenie.

Colné pozície: popis tovaru a číslo colného sadzobníka

V poli 31 na konci stránky je tovar zvyčajne pomenovaný presne. Pretože sa však jedná o podrobný popis tovaru, textový modul bol príliš veľký na to, aby bol uvedený na prvej stránke. Všetky položky a tovar sú preto na strane 2.
Nájdete tam podrobný popis tovaru vrátane brutto / netto hmotnosti a čísla a colného sadzobníka a postupu.
Na vytvorenie sprievodného vývozného dokladu potrebujeme tiež presné číslo colného sadzobníka, popis tovaru, hmotnosti a doklady, ako je faktúra a dodací list, ktoré sú uvedené na sprievodnom vývoznom doklade.
Môžete nám vopred poslať e-mail na adresu info@ausfuhrbegleitdokument.com alebo nám zavolať, aby sme mohli spoločne prediskutovať, ktoré dokumenty potrebujete. Tešíme sa na Váš kontakt!

Existuje colný formulár pre sprievodný doklad na vývoz?

Opakovane sa nás pýta, či môžete vývozný sprievodný doklad na colnici jednoducho vyplniť sami, napr. s formulárom. Bohužiaľ, od roku 2009 je možné dokument vytvoriť iba elektronicky. K tomu je potrebný špeciálny softvér, do ktorého je možné zadávať údaje. Registráciu je možné vykonať iba na papieri vo výnimočných prípadoch, ako je napríklad zlyhanie systému alebo technická porucha colného servera EÚ. Aj potom je potrebné elektronický formulár odoslať neskôr.

Ako funguje vytvorenie sprievodného dokumentu pre export?

Sprievodný dokument pre export obvykle vytvára poskytovateľ colných služieb, ako sme my. Toto ohlasuje tovar, ktorý sa má vyviezť na colnicu, prostredníctvom elektronického rozhrania. Pri zaslaní preto podáva žiadosť o prepustenie tovaru a vydanie sprievodného dokladu pre vývoz. Ak príslušný colný úrad schváli vývoz, vytvorí sa dokument PDF. Aby mohlo dôjsť k prepusteniu, musí byť tovar zvyčajne zaregistrovaný na colnom úrade, ktorý je zodpovedný za miesto nakládky tovaru podľa úradného adresára. V závislosti od PSČ môže byť za miesto nakládky v externom sklade zodpovedný iný vnútrozemský colný úrad ako za sídlo spoločnosti.
Sprievodný dokument pre vývoz obsahuje informácie o odosielateľovi tovaru, príjemcovi tovaru, samotnom tovare a postupe pri vývoze.
Na identifikáciu colných spoločností musia mať takzvané číslo EORI, ktoré je možné vyžiadať od colných orgánov EÚ.

Čo sa stane po vytvorení sprievodného dokumentu pre export?

Po tom, čo váš poskytovateľ colných služieb zaregistruje vývoz na príslušnom vnútrozemskom colnom úrade, dôjde k okamžitému prepusteniu tovaru (hodnota tovaru do 3000 EUR) alebo k takzvanej lehote na predloženie (hodnota tovaru od 3000 EUR) v závislosti od hodnoty tovaru. Počas tohto prezentačného obdobia 24 hodín majú colné úrady možnosť skontrolovať tovar na mieste a skontrolovať informácie, ktoré ste poskytli počas vývozu. To tiež znamená súčasne, že tovar sa počas tejto doby nemusí naložiť a nemôže sa odviezť z miesta nakládky uvedeného vo vývoze. Po uplynutí 24-hodinovej lehoty dostanete colné odbavenie na vývoz. Váš poskytovateľ colných služieb potom môže vytlačiť váš vývozný sprievodný dokument alebo ho poslať e-mailom, aby ste vy alebo váš dopravca mohli tovar prepraviť na hranice.
Sprievodný dokument pre export sa potom naskenuje na vonkajšej hranici EÚ. K tomu je čiarový kód na sprievodnom vývoznom doklade, takzvané referenčné číslo pohybu, tiež skrátene MRN. Referenčné číslo pohybu doslova znamená referenčné číslo pohybu. Pomocou tohto čísla je možné kedykoľvek vysledovať, ktoré hranice tovar prešli. MRN sa niekedy nesprávne prirovnáva k sprievodnému dokumentu pre vývoz. To však nie je správne, pretože MRN je iba číslo, ktoré je súčasťou sprievodného vývozného dokladu, a ďalšie vývozné doklady, ako napríklad dokumenty T1 alebo T2, také MRN majú.
Po naskenovaní sprievodného dokumentu na vývoz hraničným colným úradom sa dokument automaticky prevedie na výstupný list. Týmto je proces dokončený. Výstupný list slúži ako dôkaz toho, že tovar skutočne opustil krajinu. Preto potrebujete tento výstupný list, aby ste počas daňovej kontroly dokázali, že tovar sa namiesto v zahraničí (bez DPH) predával v rámci EÚ (podlieha DPH).
Stav každého vývozného sprievodného dokumentu, t. J. Či dokument už opustil EÚ, je možné skontrolovať pomocou nasledujúceho odkazu: Sledovanie vývozného MRN

Máte ďalšie otázky?

Sme radi, že vám pomôžeme so žiadosťou o číslo EORI, postaráme sa o vytvorenie sprievodného dokumentu pre export a umožní vám ťažiť z mnohoročnej odbornej expertízy. Stačí nám zavolať alebo poslať e-mail.
Ďalšiu pomoc a informácie o sprievodnom dokumente k exportu nájdete ďalej na tejto stránke alebo v našich odborných článkoch o sprievodnom dokumente k exportu. Najčastejšie definície pojmov sme pre vás zhrnuli v našom colnom slovníku.
Radi pomôžeme aj s ďalšími colnými záležitosťami. ==> Za naše ceny

Konzultácia
Aké doklady musia byť sprístupnené colnici, tovar možno bude potrebné predložiť colníkom atď. Radi vám poradíme!

Vytvorenie sprievodného dokumentu pre export
Vytvorenie sprievodného dokumentu pre export je prvým krokom k úspešnému exportu vášho tovaru.
U nás máte po svojom boku spoľahlivého partnera!

Špeciálne podmienky
Ak budete v budúcnosti vyvážať tovar častejšie, môžeme vám ponúknuť obzvlášť výhodné podmienky a exkluzívne výhody.

Čo je vývozný sprievodný dokument?

Sprievodný doklad pre vývoz (sprievodný doklad pre vývoz) je písomný dôkaz, že je povolený vývoz určitého tovaru. Tovar uvedený v dokumente môžete preto vyvážať z krajín Európskej únie. Potom môžete tovar prepraviť do krajiny EZVO (napr. Švajčiarsko) alebo do tretej krajiny. Pojmy vývozné vyhlásenie alebo vývozné vyhlásenie sú niekedy synonymom sprievodného dokumentu pre vývoz.
Od 1. júla 2009 je táto registrácia možná iba elektronicky prostredníctvom ATLAS (automatizovaný systém taríf a miestneho colného spracovania). Týmto bola nahradená registrácia v listinnej podobe. V závislosti na zložení strán zúčastnených na právnej transakcii, hmotnosti a hodnote tovaru je elektronické vývozné vyhlásenie v niektorých prípadoch povinné a v iných prípadoch nie je potrebné.
Sprievodný dokument pre vývoz pozostáva z informácií o zúčastnených stranách, postupe a tovare. Pomocou jedinečného 18-ciferného sledovacieho čísla (MRN = Movement Reference Number) vo forme čiarového kódu môžete vždy vidieť, na ktorom colnom úrade EÚ bol tovar odbavený. Len čo colný úrad na vonkajšej hranici EÚ naskenuje sprievodný vývozný doklad, vygeneruje takzvaný výstupný list. Toto je dôkaz, že tovar bol správne vyvezený z EÚ.
Informácie v sprievodnom dokumente k vývozu sa používajú na zaznamenanie toku tovaru a sú zahrnuté v štatistikách zahraničného obchodu zverejňovaných Federálnym štatistickým úradom. Pomocou sprievodného vývozného dokladu je možné skontrolovať, či vývozca dodržiava vývozné predpisy a právo zahraničného obchodu.

Kedy sa vyžaduje sprievodný dokument pre vývoz?

Ak chcete vyvážať tovar z EÚ do EZVO / tretej krajiny, musíte vždy vytvoriť sprievodný vývozný doklad z hodnoty tovaru 1 000 EUR a / alebo hmotnosti viac ako 1 000 kg. Ak však vyvážate tovar ako súkromná osoba a prepravujete ho sami, niektoré colné úrady vývoz nevydajú. Vždy je však lepšie uskutočniť vývoz včas, aby sa predišlo problémom na hranici.
Potrebujete teda sprievodný doklad na vývoz, ak
• Tovar opúšťa EÚ * a
• hodnota tovaru je nad 1000 EUR resp
• hmotnosť zásielky je viac ako 1 000 kg
* = ak tovar opustí colnú úniu na krátky čas, napríklad ako je to v prípade zásielky zo Španielska na Kanárske ostrovy, potrebujete aj sprievodný vývozný doklad.
V našom poslednom článku v online pomoci pre sprievodný dokument exportu sme už vysvetlili, ako je štruktúrovaný sprievodný dokument exportu. Teraz ukážeme rozdiely medzi rôznymi postupmi sprievodného dokumentu pri vývoze.
V zásade existujú dva rôzne postupy. Takzvaný jednokrokový postup a dvojkrokový postup. V závislosti od postupu platia odlišné podmienky na získanie colného vyhlásenia na vývoz.

Jednostupňový proces

Do hodnoty 3 000 EUR sa musí použiť postup jednostupňového vývozného sprievodného dokladu. Colný agent pošle oznámenie cez ATLAS colnému úradu vývozu. Vývozný colný úrad vždy zodpovedá tuzemskému colnému úradu v mieste predajcu. Ak je tovar na inom mieste, musíte tovar zaregistrovať na vývoznom colnom úrade zodpovednom za miesto nakládky. V rámci jednokrokového postupu slúži tento colný úrad vývozu aj ako colný úrad výstupu. Výstupným colným úradom je vždy colný úrad na vonkajšej hranici EÚ.

Príklad 1 pre jednostupňový proces

Pretože to znie veľmi teoreticky, tu je príklad: Nemecká zásielková spoločnosť dostane ráno zo Švajčiarska veľkú objednávku (hodnota: 2 500 EUR, hmotnosť: 880 kg). Len o pár hodín neskôr spoločnosť tovar na palete a môže ho exportovať. Za týmto účelom sa musí ona alebo colná agentúra zaregistrovať na colnom úrade. Špedičná spoločnosť má dopraviť tovar na palete nákladným autom cez hranice Weil am Rhein / Bazilej do Švajčiarska.
Colný úrad Weil am Rhein Autobahn preto vopred dostáva žiadosť o elektronický vývoz prostredníctvom softvéru ATLAS. Colný úrad potom automaticky prijme dokument s číslom čiarového kódu (MRN), ktorý pošle prepravnej spoločnosti. Špedičná spoločnosť dopraví tovar na hranicu Weil am Rhein a doklad vystaví s čiarovým číslom sprievodného dokladu pre vývoz. Colná správa na nemeckej vonkajšej hranici EÚ porovná tovar s registráciou na mieste a prepustí ho na vývoz. Týmto je export dokončený.

Príklad 2 pre jednostupňový proces

Tu je ďalší príklad. Rovnaká zásielková spoločnosť v Nemecku obdrží ráno aj objednávku na balík smerujúci do Brazílie (hodnota: 1100 EUR, hmotnosť: 20 kg). Pretože príjemca balíka sa líši od zásielky do Švajčiarska z príkladu 1, musí mať predajca vypracovaný samostatný sprievodný doklad pre vývoz. Spoločnosť si najme poskytovateľa balíkových služieb na vyzdvihnutie balíka v popoludňajších hodinách. Odosielateľ sa zároveň opýta poskytovateľa balíkových služieb, ktoré letisko použije na prepravu tovaru do Brazílie.
Svojmu poskytovateľovi colných služieb odovzdáva informácie o tom, že tovar opustí Nemecko cez frankfurtské letisko. To potom vytvorí žiadosť o vývoz cez ATLAS a pošle ju elektronicky na príslušný colný úrad. Colný úrad potom predbežne vyhlásenie prijme. Čiarový kód na export je poskytovateľovi balíkových služieb k dispozícii ako výtlačok a elektronicky na colnom úrade. Po vyzdvihnutí tovaru balíkovou službou a pred tým, ako tovar opustí krajinu leteckou dopravou, colný úrad letiska Frankfurt potvrdí vývoz. Export je hotový.

Zhrnutie jednokrokového procesu

Stručne povedané, vždy musí ísť o výstupný colný úrad EÚ. Za týmto účelom je potrebné požiadať o vývoz do hodnoty 3 000 EUR prostredníctvom ATLAS. Teoreticky môže vývoz prebehnúť okamžite, bez akýchkoľvek procesných čakacích lehôt.
Ak by však spoločnosť mala odoslať viac ako jednu zásielku (napr. Ako niekoľko čiastkových dodávok) tomu istému príjemcovi v ten istý deň, môže tovar zaregistrovať ako jeden vývoz. To by spoločnosti ušetrilo ďalšie náklady na ďalší postup colného sprostredkovateľa.

Dvojstupňový proces

Ak hodnota tovaru presahuje 3 000 EUR, musíte vždy použiť postup dvojstupňového sprievodného dokumentu pri vývoze. Colný agent musí tiež odoslať oznámenie colnému úradu prostredníctvom systému ATLAS. V takom prípade však prevádzkovateľ nezašle vyhlásenie colnému úradu výstupu. Namiesto toho sa vyhlásenie zasiela priamo colnému úradu vývozu. Toto je vnútrozemský colný úrad blízko vývozcu. Na colnej stránke EÚ je možné zistiť, ktorý colný úrad je zodpovedný za príslušné PSČ (vyhľadať vývozný colný úrad).
Registrácia v dvojstupňovom postupe na colnom úrade vývozu obsahuje rovnaké informácie ako registrácia v jednostupňovom postupe. Colný úrad výstupu sa však líši od colného úradu vývozu v dvoch krokoch. Zatiaľ čo colný úrad výstupu a colný úrad vývozu sú v prípade jednostupňového postupu rovnaký úrad, v prípade dvojstupňového vývozu to zvyčajne neplatí. Je tomu tak preto, lebo colné úrady výstupu, t. J. Colné úrady na vonkajšej hranici EÚ, zvyčajne nie sú pridelené konkrétnemu poštovému smerovaciemu číslu ako colný úrad vývozu (vnútorný colný úrad).
Na rozdiel od jednokrokového procesu nemôže dopravca dopraviť tovar priamo k hranici. Namiesto toho musí tovar predložiť vnútrozemskému colnému úradu. To sa dá urobiť dvoma rôznymi spôsobmi. Špedícia dopraví tovar na domáci vývozný colný úrad. Prípadne jeho colný zástupca nahlási tovar zodpovednému vnútrozemskému colnému úradu jeden deň vopred. Definuje dvoj- až štvorhodinové obdobie na nasledujúci deň. Počas tejto doby môžu colné orgány prísť k miestu nakládky odosielateľa. Po uplynutí lehoty dostane colný agent automaticky súhlas s vývozom.

Príklad 1 pre dvojkrokový proces

Nasleduje príklad toho, kedy sa uplatňuje dvojkrokový postup. Juhonemecká automobilka chce predať a poslať niekoľko vozidiel do autosalónu v Bielorusku. Za týmto účelom poskytuje svojej colnej agentúre potrebné dokumenty. Na základe poštového smerovacieho čísla miesta, kde sa tovar naloží, sa určí, ktorý vývozný colný úrad je zodpovedný za sídlo predávajúceho. V takom prípade colná agentúra zašle oznámenie elektronicky na vnútrozemský colný úrad v Böblingene. Colný agent zároveň s dopravcom prediskutuje trasu prepravy. Vie preto, že špedičná spoločnosť privezie tovar rýchlostnou cestou S19, ktorá spája Poľsko a Bielorusko. Colný agent preto uvádza colný úrad v Kuźnici v Poľsku ako colný úrad výstupu.
Vozidlá sa však budú vyvážať až v najbližších dňoch. Preto automobilka odovzdáva colnému agentovi informácie, že colníci môžu prísť na druhý deň medzi 10. a 14. hodinou. Nasledujúci deň sa u výrobcu automobilov neobjaví žiadny zamestnanec. Namiesto toho colný sprostredkovateľ elektronicky uvoľní vývozné prepustenie o 14:02. V takom prípade colník na colnom úrade vývozu nepovažoval za absolútne nevyhnutné tovar skontrolovať. Kamión potom bude v najbližších dňoch jazdiť na poľsko-bieloruské hranice. Tam poľské colnice naskenujú vývoz, ktorý sa oň postará.

Zhrnutie dvojstupňového procesu

Stručne povedané, colným úradom výstupu nemusí byť nevyhnutne nemecký colný úrad. Tovar je deklarovaný na vnútrozemskom colnom úrade (vývozný colný úrad) a schválené vyhlásenie sa predkladá colnému úradu EÚ výstupu v čase vývozu. O export je možné požiadať prostredníctvom ATLAS v hodnote viac ako 3 000 EUR. Export sa musí uskutočniť vopred. Teoreticky to možno urobiť aj okamžite dopravením tovaru na vnútrozemský colný úrad. Prípadne môže byť tovar skontrolovaný colnými úradmi u odosielateľa (prezentácia mimo kancelárie).

Kto môže vytvoriť sprievodný dokument pre export?

Sprievodný dokument pre vývoz obvykle vyhotovuje colná agentúra alebo špedícia. Colný úrad potom koná ako zástupca deklaranta v colnej oblasti. Má špeciálny softvér na elektronickú registráciu s priamym pripojením na colné úrady. Za takýto program si výrobcovia zvyčajne účtujú jednorazový poplatok za zriadenie, ďalšie mesačné základné poplatky a potom transakčné poplatky za každé vyhlásenie colnému úradu.

Príprava podkladov

V ďalšom kroku musíte vykonať nasledujúce prípravy, aby ste mohli sami vytvoriť sprievodný dokument exportu:
• Potrebujete dokument, ktorý ukazuje povahu dohody. To by malo uvádzať hodnotu tovaru, predávajúceho a kupujúceho alebo odosielateľa / vývozcu a príjemcu
• Potrebujete informácie, ktoré colné úrady musíte uviesť vo vyhlásení. Jedná sa o colný úrad vývozu v mieste predávajúceho a colný úrad výstupu v mieste, kde tovar opúšťa EÚ
• Poznáte hmotnosti (brutto a čistá hmotnosť) jednotlivých druhov tovaru a celej zásielky
• Poznáte počet balíkov v zásielke, ak existuje
• Ak zasielate komerčne, máte číslo EORI
• Poznáte číslo colného sadzobníka príslušného tovaru a prípadne vývozné obmedzenia + ďalšie kódy pre colné vyhlásenie
Pozorovali ste všetky vyššie uvedené body v našom kontrolnom zozname? Potom môžete začať vytvárať sprievodný dokument exportu:

Čo sa stane po vytvorení sprievodného dokumentu pre export

Vytvorili ste a vytlačili sprievodný dokument vývozu? Teraz to musí byť postúpené vášmu poskytovateľovi / prepravcovi balíkových služieb. Ak tovar priveziete na hranicu sami, sprievodný doklad pre vývoz musí byť vytlačený s čitateľným čiarovým kódom a prinesený na výstupný colný úrad. Tam to potom naskenuje colný úrad, ktorý vytvorí takzvaný výstupný list. Neskôr si môžete tento výstupný list vyzdvihnúť sami z portálu IAA. Je to dôkaz, že tovar bol správne vyvezený z colnej únie. Vývozca tovaru by si mal ponechať výstupný list pre možné daňové kontroly. To znamená, že pri predaji tovaru nevzniká daňová povinnosť, pretože ide o vývoz bez dane. Bez platného dokladu by ste sa inak mohli stať zdaniteľnými a potom by ste museli platiť 19% DPH.
Sprievodný dokument EÚ pre vývoz je predbežnou fázou pre colné vybavenie pri dovoze zo Švajčiarska. Tovar musí byť vždy najskôr vyvezený z jednej krajiny, aby bolo možné následne ju importovať do inej krajiny. Informácie o colnom odbavení: Švajčiarsko nájdete tu.

Colné odbavenie vozidla

Objavili ste zaujímavé vozidlo v zahraničí a teraz by ste chceli vedieť, ako funguje colné odbavenie? Ako colná agentúra sme vám k dispozícii pri otázkach týkajúcich sa dovozu a vývozu automobilov. Okrem osobných automobilov môžeme deklarovať aj váš príves, vykonať colné odbavenie pre nákladné automobily, dovoz lodí alebo manipuláciu s lietadlami.
Viac sa o tom dozviete na nasledujúcich stránkach a na stránke „Čo je to colné odbavenie?“. a na prípravu vozidla v rámci „aktívneho zušľachťovacieho styku“.
Na požiadanie pre vás môžeme vykonať aj prepravu vozidiel – naša informačná stránka o automobilovej doprave vysvetľuje všetko ostatné.

Dovoz automobilov do Švajčiarska

Prajete si importovať vozidlo z Nemecka alebo inej krajiny do Švajčiarska? Radi vám pomôžeme s Auto Import Švajčiarsko. V našom sprievodcovi sa dozviete celý proces od nákupu vozidla až po preclenie. Povieme vám tiež, ako funguje vykúpenie vozidla a ako môžete ušetriť ešte viac.
Teraz priamo k => Sprievodcovi dovozom automobilov do Švajčiarska.

Dovoz automobilov do Nemecka

Zaujíma vás, ako funguje dovoz vozidla zo Švajčiarska do Nemecka alebo inej krajiny? Radi vám pomôžeme s vývozom automobilov zo Švajčiarska. V našom sprievodcovi sa dozviete celý proces od nákupu švajčiarskeho vozidla až po colné odbavenie. Povieme vám tiež, ako funguje registrácia vozidla a ako môžete dosiahnuť ďalšie úspory.
Teraz priamo k => Sprievodcovi dovozom automobilov z Nemecka.
Každá prvá konzultácia s nami je zadarmo!

Prepravné riešenia a preprava do Švajčiarska

Plánujete poslať tovar do Švajčiarska? Mala by sa preprava uskutočniť kamiónom alebo ide o balík do Švajčiarska?
Prečítajte si nášho komplexného sprievodcu: => Sprievodca prepravou do Švajčiarska
Ak potrebujete švajčiarske colné odbavenie, všetko ostatné nájdete na našej informačnej stránke o colnom odbavení.
Zavolajte nám, radi vám urobíme nezáväznú ponuku.
V ponuke máme aj ďalšie prepravy, napr. preprava do Českej republiky, preprava do Belgicka alebo špeciálne prepravy do Holandska

Požiadajte o spätné volanie hneď teraz!
S vašou požiadavkou ste už o krok ďalej k vytvoreniu vývozného sprievodného dokladu alebo iných colných dokladov.