All information om tullklarering

Vad är tullklarering?

Tullklarering eller tullklarering är användningen av ett tullförfarande.
Tullklarering avses till exempel .B varor översläpps till fri omsättning.
Vi har fört samman alla uppgifter om tullklarering för dig och har oc
kså svarat på de vanligaste frågorna i detta ämne i detalj för dig.

Kommersiell import

Närhelst du vill exportera varor kommersiellt från Schweiz eller importera dem till Schweiz, måste de deklareras av tullen. Detsamma gäller varor som ska exporteras från EU till ett land utanför EU eller importeras till EU från ett land utanför EU. Industrivaror måste alltid deklareras enligt tullrätten, även när det gäller mycket små mängder. Här finns det alltså inga fria gränser, som privatresor.

Privat import

Varor som importeras till ett land av privatpersoner är helt befriade från importtullar eller åtminstone tullfritt upp till en viss gräns. Om du vill importera varor som är tillståndsbetvingar måste emellertid även motsvarande tulldeklarationer göras för dessa varor. Detsamma gäller import av motorfordon och släpvagnar. Dessa måste alltid vara föremål för tullklarering och säkerhetsintyg. Anledningen till detta är att tullmyndigheterna uppbär tullarna (tullavgifter + moms) direkt vid tidpunkten för införsel och måste bekräfta att du har betalat tullarna så att du senare kan låta fordonet köra.

Tullklarering Schweiz

Om du vill ha varor som transporteras till Schweiz, måste du deklarera dem med en motsvarande deklaration till tullen: med tullklarering. På den schweiziska sidan utförs alla tullklarering via e-dec-systemet. En lista över alla schweiziska tullkontor, deras öppettider och kontaktuppgifter finns direkt på webbplatsen för den schweiziska federala tullmyndigheten (FCA).

I Thayngen står vårt tullkontor till ditt förfogande för tullklarering till Schweiz eller från Schweiz:PURE
PROGRESS GmbHZ
ollstr. 77
8240 ThayngenS
witzerl


andE-post: info@pureprogress.c
hTel. +41 44 512 14 3
5Öppnande timmar: måndag – fredag 07:00 – 17:30

Tullklarering i andra länder

Beroende på destinationsland och varornas transportväg till destinationslandet måste vi tillämpa olika tullförfaranden. För transporter inom Europa landvägen kan det vara meningsfullt för oss att upprätta ett transiteringsdokument T1 eller T2. Vi kan sedan genomföra tullklarering i destinationslandet.

Om destinationslandet tillhör EU och de övriga villkoren för EU:s tullklarering uppfylls kan vi emellertid även genomföra en så kallad EU-tullklarering, se "Vad är en EU-tullklarering".

Om du vill transportera gods via flera transportmedel till destinationslandet, e.B. med bil och sedan via färja kan det krävas olika dokument. Det är också möjligt att vi måste ställa ut dokument på nya sätt flera gånger. Detta skulle till exempel vara .B T1-dokument till EU:s yttre gräns och en förbindelse T1 från det land där färjan anländer till destinationslandet.

Hur är en tullklarering uppbyggd?

En tullklarering eller tulldeklaration är alltid strukturerad enligt en ordning. Principen liknar en katalog med frågor. Därvid måste vi besvara alla frågor i frågeformuläret i varje tullklarering. Men endast svaren på enkäten och de tillhörande dokumenten skiljer sig åt för varje uppgift.

Operatörer

I varje tullklarering måste vi ange åtminstone importören (ibland även kallad anmälaren). Dessutom vill tullen oftast veta uppgifterna om godsets avsändare. Om den faktiska mottagaren av varorna skiljer sig från importören eller deklaranten, skulle tullmyndigheterna också vilja känna importören.

EORI-nummer

Varje ekonomisk EU-aktör har varit tvungen att registrera sig i Europeiska unionens tullsystem i flera år. Detta är nödvändigt närhelst de vill genomföra import- eller exporttransaktioner. Registrering sker via det så kallade EORI-numret. Det kan du läsa mer direkt i vår artikel om EORI-numret.

Typ av verksamhet

Verksamhetens karaktär är också viktig för tullen. Om det är en retur av varor eller ett normalt köp / försäljning. Har du bara hyrt varorna? Är det ens stöd eller andra gratistjänster? Dessa uppgifter avgör dels tullförfarandet, dels tullavgifterna. Dessutom används dessa uppgifter i statistiken från det tyska federala statistikkontoret DESTATIS och det schweiziska federala statistikkontoret.

Tulltaxenummer

Förutom typ av transaktion, informationen om de ekonomiska aktörerna och, om tillämpligt, deras EORI-nummer, måste vi också deklarera information om varorna. Detta görs i första steget med rätt taxenummer. Tulltaxnumret är en tydlig klassificering av varorna i tulltaxan. Beroende på materialet och eventuellt den avsedda användningen av varorna, klassificerar vi detta system (HS) i ett annat kapitel. Varje varor kan dock endast tilldelas exakt till ett tulltaxenummer. Det harmoniserade systemet omfattar därför sammanlagt 21 avsnitt med 99 kapitel och över 5000 undernummer. Detta säkerställer att varje produkt har exakt ett taxenummer.

Tulltaxnumret bestämmer också vilka förbud och begränsningar som skall iakttas för denna typ av varor under importen/importen. Dessutom fastställer tulltaxnumret importtullbeloppet och, om tillämpligt, moms. Förutom tulltaxnumret vill tullen också veta den exakta beskrivningen av varorna, inklusive all relevant information.

2020 Incoterms

Incoterms är leveransvillkoret mellan säljaren och köparen av en produkt. Här kan du åka direkt till ICC Tyskland och nuvarande Incoterms 2020. Vi måste också ange incoterm av handelstransaktionen i tullklareringen.

Värden

Ett varuvärde måste fastställas för alla varor i enlighet med tedslagstiftningen och unionens tullkodex. Även om varan är värdelös ur subjektiv synvinkel har den fortfarande ett statistiskt värde. Om du till exempel vill importera en defekt bil till Tyskland kommer den aldrig att vara värd 0 EUR. Den har alltid ett visst skrotvärde. Detta är fallet för alla varor ur tullsynpunkt. Tullrätten har därför inga nollvärden. Dessutom är det statistiska värdet delvis motprestationer eller rabatter. Detta kan vara fallet beroende på Incoterm för fraktkostnader, försäkringskostnader etc. Dessa kostnader påverkar det belopp som ska beskattas och beskattas.

Vanliga frågor om tullklarering

Nedan har vi listat och svarat på de vanligaste frågorna. Den behandlar ett brett spektrum av relaterade frågor. Dessa är den självförtullade tullklarering eller verkställandet av tullklarering ur rättslig synvinkel (tullklarering + betalningsvillkor). Men vi får också ofta frågor om kostnaderna, varaktigheten och de olika tullförfarandena. Om din fråga inte finns med här, tveka inte att kontakta oss.

Vilka typer av tullklarering finns det?

Beroende på typ av verksamhet och behandling av varorna finns det många olika tullförfaranden. Ett klassiskt tullförfarande är "förfarandet för övergång till fri omsättning av varorna". , Detta är också sannolikt att vara vanligast. Dessutom finns det dock andra fakta och konstellationer. Detta kan till exempel innebära .B ett företag behandlar varor utomlands ("raffinerat"). På så sätt måste vi tillämpa förfarandet för passiv / aktiv efterbehandling.

Dessutom anges olika processkoder för import och export. Ur EU:s synvinkel hänförs den klassiska importen (övergång till fri omsättning) till förfarandet med 40 00.B.dem till exempel. Om det till exempel finns ett tidigare förfarande som en export från EU (förfarande 10 00), ändras importförfarandet i enlighet med detta. Det kommer att vara nytt för: 40 10 (import = 40, med tidigare export från EU = 10).

Om ett företag bearbetar varor utomlands måste vi tillämpa olika processkoder. Också om varor senare returnerar i oförändrat skick, dvs utan att bearbeta varorna.

Kontakta oss om ditt enskilda fall så förklarar vi gärna lämpligt förfarande.

Är det möjligt att göra tullklarering själv?

Under vissa förutsättningar kan du också själv utföra tullklarering. Till exempel.B erbjuder den tyska tullmyndigheten ett verktyg som heter IZA (Internet Tulldeklaration) som gör detta möjligt. Med "e-dec web" erbjuder de schweiziska myndigheterna också en lösning för att genomföra de vanligaste och enklaste förfarandena utan tullombud. Krävande förfaranden, där ett särskilt stort antal misstag kan göras, är dock endast möjliga med en kommersiell lösning vid tyska och schweiziska seder.

Vad är en tullklarering av ämbetet?

I olika fall och beroende på situationen är det nödvändigt att du fyller i en tullklarering av myndigheten. Först då kan en tullmyndighet genomföra en tullåtgärd åt er. Ett exempel är när du behöver göra ett uttalande i ditt eget namn, men du vill att tullagenten ska representera dig. Då behöver han ett skriftligt tillstånd från dig att han kan göra registreringen / deklarationen för din räkning.

Hur fungerar tullklarering i Schweiz?

Det finns separata regler för import av varor till Schweiz jämfört med importen till EU eller andra länder. Det finns ingen union tullkodex här, eftersom Schweiz inte tillhör en tullunion. I stället gäller schweizisk tulllag. Dess bestämmelser gäller i samband med Schweiz slutna frihandelsavtal. Detta gör det möjligt för dig att importera varor till Schweiz tullfritt. Samtidigt kan du också importera varor från Schweiz, e.B. till Tyskland, tullfritt på vissa villkor. Du kan ta reda på mer om detta i objektet Tullklarering Schweiz.

Vad är en tullklareringsorder?

För att ett tullombud ska kunna utföra tullklarering åt dig kräver tullombudet en tullklareringsorder från dig. I regel sker detta genom skriftligt uttalande från dig, e.B. via e-post. I vissa fall, såsom .B import av postförsändelser, kan Deutsche eller Schweizer Post också automatiskt tullklarering. Anledningen till detta är att inga varor får importeras till bestämmelselandet utan tullklarering.

Hur lång tid tar en tullklarering?

Varaktigheten av tullklareringen beror på många olika faktorer. Detta gör att en enkel tullklarering kan slutföras på mindre än en timme. Detta är dock endast möjligt utan olika typer av varor och med all given information. Detta omfattar bland annat tulltaxnumret samt alla nödvändiga dokument och bevis. Å andra sidan kan tullklarering också vara mycket dyrt. Till exempel, om vi måste göra .B i förväg, få exporttillstånd eller importtillstånd. Eller om det finns många olika typer av varor och det finns inte heller någon lista över tulltaxenummer.

Vad är ett bevis på tullklarering?

Bevis på tullklarering är ett bevis på att varor används på rätt sätt i ett tullförfarande. Detta kan till exempel vara .B till fri omsättning. Det är därför en importskatt meddelande / skattemeddelande. Vid import till Schweiz talas det också om den så kallade elektroniska bedömningsordern eVV VAT / Customs. Speciellt för leveranser direkt från Tyskland till Schweiz, många företag skulle vilja ha bevis på tullklarering vid tidpunkten för leverans. Detta bevisar att föraren har fört varorna över gränsen i enlighet med lagen. Men eftersom den elektroniska bedömningsordningen vanligtvis bara är tillgänglig efter några dagar räcker det oftast med en (stämplad) importlista. Alla varor är listade där. Detta är därför ett bevis på att uppgifterna har överförts till tullkontoret.

Vad kostar en tullklarering?

Kostnaden för tullklarering beror helt och hållet på hur komplex tullklareringen av sändningen är. Finns det många olika typer av varor som den anställde vid tullmyndigheten (den så kallade tulldeklarationen) har att registrera? Om han måste forska tulltaxan nummer, är ansträngningen hög. Tullverket måste föra över dessa kostnader på kunden. Om kunden är proaktiv vid förberedelserna av tullklarering kan dock arbetsbelastningen minskas. Om kunden till exempel tillhandahåller tulltaxenumren kan tullmyndigheten arbeta effektivare. Det kan passera på denna kostnadsfördel till kunden. Du kan få en bra första glimt av vår prislista.

Vad är en tullklareringshändelse?

Har du sett statusen "Tullhändelse" i spårningen eller spårningen av din paketförsändelse? Detta innebär att sändningen för närvarande betalas eller väntar på tullklarering. Posten kontaktar avsändaren/mottagaren om den behöver ytterligare dokument eller information. Tänk på att posten har tusentals sändningar om dagen som det måste rensa. Beroende på hur komplex och brådskande sändningen är kan tullklareringen ibland ta flera dagar. Detta är delvis beroende av om alla dokument och all information finns tillgängliga.

Vem betalar för tullklarering?

Beroende på vilka incoterms som avtalats mellan säljaren och köparen vid tidpunkten för transaktionen, betalar antingen avsändaren eller importören tullmyndighetens kostnader. Om inget har avtalats och du hämtar varorna själv .B, kan du alltid anta att du måste betala förtullningen av varorna som köparen själv. I vissa fall vill säljaren inte ha något att göra med tullklarering och säljer därför "ex works / ex works" med leveransvillkoret EXW.

Vad är en T1-tullklarering?

T1 är ett tullförfarande. Detta tillämpas till exempel när du vill passera varor tullfritt genom ett land. T från "T1" står därför för transitering och för rätten att få transportera varorna utan att behöva tull. Detta gör att du kan flytta varor från Schweiz till .B, t.ex. i transit genom Tyskland, dvs. Detta har fördelen att de tyska och polska importtullarna inte tas ut, utan endast polsk moms och, om tillämpligt, polska tullavgifter.

En vardaglig "T1-tullklarering" handlar därför om skapandet av T1 (dvs. ingen tullklarering), så att du får köra varorna under transport genom motsvarande område. Vi kan sedan genomföra tullklarering åt dig i destinationslandet.

Var sker tullklarering?

Beroende på tullförfarandet kan tullklarering ske på olika platser. Å ena sidan är det möjligt för oss att tulla varor som kommer från Tyskland till Schweiz på den schweiziska flygplatsen, eftersom detta är det första tullkontoret där varorna anländer i landet. Det kan .B också vara den schweiziska motorvägsgränsen i Basel om varorna förs till Schweiz via detta. Det skulle därför återigen vara det första tullkontoret i landet. Detsamma gäller för tullklarering med import till Tyskland. Om varorna anländer till hamnen i Hamburg, kan vi plikta dem direkt där. Å andra sidan är det också möjligt att du kör varor genom ett land tullfritt "i transit" och att vi endast plikter dem för dig på bestämmelsetullkontoret på destinationsorten. Det kallas sedan för transit i "transitförfarandet", e.B T1 eller T2.

Tullklareringstjänster får dock utföras var som helst. Detta gör att vi kan utföra tullklarering på någon schweizisk eller Duetschen tullkontor för dig från Zürich.

Vad är provisorisk tullklarering?

Först när den importeras till Schweiz finns det en så kallad "provisorisk tullklarering". Preliminärt hjälpmedel preliminärt (källa: Duden). Du kan göra denna tulldeklaration, eller Så byt tullombud senare. Mer exakt gäller detta förfarande när du importerar varor till Schweiz, till exempel utan bevis på ursprung och därmed omfattas av tullar. Den elektroniska bedömningsordern, dvs det schweiziska skattemeddelandet, är endast provisoriskt fastställt och vi kan därefter korrigera det åt dig. Varor importeras därför till landet utan bevis på preferens – importtullar måste betalas. Så snart som ursprungsbeviset finns tillgängligt senare i enlighet med kraven i frihandelsavtalen kan vi dock lämna in en ansökan till tullkontoret och den elektroniska bedömningsordern rättas. Detta gör det möjligt för oss att i efterhand återvinna tullavgifter för dig.

Det är viktigt att veta att i ett fall enligt ovan måste tullombudet alltid tillämpa det provisoriska tullförfarandet. Om den senare förklarar tullklareringen av importen som "slutgiltig" och inte som "provisorisk", är ingen förändring möjlig vid ett senare tillfälle. I ett sådant fall skulle alltså de tullar som betalats gå förlorade trots det efterföljande ursprungsbeviset.

När måste tullklarering göras?

Beroende på importland och om det är privat eller kommersiellt finns det olika värdegränser. I vissa fall måste du även innesluta lämpliga dokument eller medföljande dokument för export av varorna. För transporter till Schweiz har vi sammanfattat detta här: medföljande dokument för sjöfarten till Schweiz

Vad är EU:s tullklarering?

EU:s tullklarering är ett särskilt EU-tullförfarande (s.k. förfarande 42). Detta gör att vi kan importera varor från ett tredjeparts- eller EFTA-land som Schweiz till ett EU-land utan att moms krävs. Vi kan genomföra EU:s tullklarering närhelst importören av sändningen (den s.k. anmälaren) inte kommer från det land där varorna förs in i EU.

Ett exempel skulle vara till exempel .B import av varor från Schweiz till Frankrike via den tyska gränsen. Här kan vi genomföra en EU-tullklarering, eftersom varorna passerar en annan gräns än den franska. Om varorna skulle gå från Schweiz till Frankrike och resa in i EU via en schweizisk-fransk gräns skulle EU:s tullklarering emellertid inte vara möjlig. I detta fall skulle vi behöva tillämpa "normal" tullklarering i det 40-åriga förfarandet, som då i sin tur skulle ådra sig fransk moms.