Vad är en tullbyrå?
En tullmyndighet hanterar tullklarering (symbolbild av den schweiziska gränsen)

En tullmäklare (Tullombud) krävs vanligtvis närhelst varor flyttas mellan ett EU-land och ett land utanför EU i kommersiell handel. En tulldeklaration (även kallad tulldeklaration) måste då inges. Detta gjordes för hand fram till 2009 och i vissa fall redan elektroniskt av tullmyndigheter. Nu har det dock varit möjligt att lämna handskrivna tulldeklarationer i mer än tio år nu. Detta omfattar alla varor som importeras eller exporteras kommersiellt. Även inom den privata sektorn ingår enskilda tullförfaranden och vissa typer av varor, .B fordon. I sådana fall får tulldeklarationen endast sändas elektroniskt till tullkontoret med hjälp av särskild programvara. För att slippa ta itu med den mer än 200-sidiga manualen för att fylla i den elektroniska tulldeklarationen behöver du professionell hjälp från en tullmyndighet.

Det är här vi kommer in: PUREPROGRESS GmbH – din kompetenta leverantör för tullklarering. Lär dig allt om uppgifter som en tullbyrå (även kallad tullombud). Hur vi kan stödja dig i ditt enskilda fall och hur du kan även spara. Vi ger en inblick i processen för tullklarering, beräkningsexempel på de kostnader som uppstår och vi visar de enskilda platserna för en eventuell tullklarering via vår tullmyndighet (Schweiz).

En tullmyndighets uppgifter

En tullmyndighets uppgifter kan i huvudsak delas upp i två områden: den berörda partens råd i förväg och därefter den aktiva tullklareringen. Dessutom finns de uppgifter, skyldigheter och risker som en kund inte omedelbart ser när han eller hon belägger en tullmyndighet, eftersom olika processer sker i bakgrunden. Dessa inkluderar den kontinuerliga interna utbildningen av anställda, den externa utbildningen av anställda i tullrätten och förtydligandet av särskilda omständigheter / enskilda fall med tullkontoret. Dessutom finns den risk som en anställd vid en tullmyndighet (en så kallad tulldeklaration) bär: han är personligen ansvarig med insträvande av en tulldeklaration. Om han till exempel oavsiktligt underlåter att lämna sanningsenlig information i förklaringen, till exempel genom att göra ett stavfel, kan han få en tullad böter på hundratals till tiotusentals schweiziska franc eller euro upp till ett fängelsestraff.

Råd från tullmyndigheten

En av de centrala uppgifterna för en tullbyrå är att ge dig råd som kund på rätt sätt. Denna punkt verkar relativt enkel i början. Man kan tro att det bara finns "några få formulär att fylla i" eller att endast ett fåtal uppgifter skall föras in elektroniskt. Men när man tänker på hur komplex tedslagstiftningen i respektive länder (t.ex. EU.B:s tullkodex och den schweiziska tullkodexen) inklusive respektive frihandelsavtal och ständigt uppdaterade förordningar, blir det svårare.

En tulldeklaraant som inte är korrekt utbildad eller som saknar nödvändig erfarenhet kan kosta dig mycket pengar genom felaktiga råd. Till exempel .B viktiga dokument inte har begärts i tid eller tillstånd kan saknas, vilket innebär att sjöfarten gånger måste försenas eller transporten måste helt omlagda. Om exempelvis varor till ett värde av mer än 1 000 euro skall exporteras från Tyskland till Schweiz måste ett exportföljedokument utarbetas. Om värdet nu är mer än 3 000 euro måste exporten ske hos det interna tullkontoret genom att varorna och genom en elektronisk deklaration visas. Om detta inte beaktas får lastbilen inte ha någon exportklarering vid gränsen och måste därför skickas tillbaka till det interna tullkontoret. Med en speciell transport från Hamburg till Schweiz kan detta fel snabbt bli dyrt.

Ett annat exempel på dålig eller ofullständig rådgivning skulle vara att inte tillämpa de olika frihandelsavtalen på ett korrekt sätt. Ofullständiga dokument och det felaktigt elektroniskt deklarerade förfarandet skulle kunna resultera i importtullar som hade kunnat undvikas. I bästa fall kan detta korrigeras i efterhand, vilket vanligtvis innebär mycket tid och extra kostnader. I värsta fall, men som kund, märker du inte det en gång eller år senare, när tusentals euro eller schweiziska franc redan har gått förlorade som du kunde ha sparat.

Våra medarbetare är ständigt utbildade och har redan genomfört långt över 10 000 förtullningar. Var inte kunden på en annan tullbyrå där misstag sker bara för att du sparat i fel ände av tullklarering. Vi är glada att ge dig råd på ett kompetent sätt.

Tullklarering

Utöver det föregående samrådet måste det faktiska arbetet naturligtvis också göras på rätt sätt: en korrekt tillämpning av unionens tullkodex och schweizisk tulllagstiftning för att uppgifterna skall registreras korrekt i tullförvaltningssystemet. Även här kan även små misstag leda till ödesdigra konsekvenser längre fram.

När tullklarering av en maskin som transporteras från Schweiz till Tjeckien, använde en anställd vid en tullbyrå exempelvis fel tullförfarande, vilket resulterade i 19 procent tysk moms i stället för 0 procent moms. Den tjeckiska kunden kan dock inte kräva tillbaka den tyska mervärdesskatten från sitt skattekontor utan ett tyskt registreringsnummer för mervärdesskatt. Skadorna kan vara tiotusentals euro.

Det finns många exempel som ovanstående. Vår uppgift är att undvika sådana misstag. Vi finns där för att ge dig bästa möjliga resultat. Observera dock att en tullmyndighet även måste följa gällande lagar och riktlinjer. En så kallad preferensberäkning skulle kunna spara pengar genom att använda en tullbyrå genom att inte ådra sig tullavgifter om rätt ursprungsbevis begärs i förväg. Men de lagligt laddade tullavgifterna och skatterna kan inte lura dig bort från en tullmyndighet.

Kostnad för en tullbyrå

Tyvärr kan frågan "vad kostar en tullklarering?" inte besvaras i ett allmänt fall. Varje fall i gränsöverskridande handel med varor måste betraktas individuellt. Således kan transporten av varor från Tyskland till Schweiz kosta en kund mycket mindre (eller till och med mer) än en annan kund.

Anta att en kund vill leverera varor till en mässa i Zürich. Varorna kommer dock senare att transporteras tillbaka till Tyskland från Schweiz oförändrad. I ett sådant fall skulle ett helt annat tullförfarande (ZAVV = tulldeklaration för temporär import) behöva tillämpas på en "normal" import av varor för permanent bosättning i Schweiz. Följaktligen ändras ansträngningen. De erforderliga formulären ändras, importtullar uppstår och därmed varierar även kostnaderna för kundernas två olika fall.

Tullklareringskostnaderna kan dock delas upp i tre byggstenar, som måste beaktas separat för att beräkna kostnaderna för tullklarering / tullklarering. Beroende på förfarandet kan alla eller endast enskilda kostnadskomponenter uppstå:

Servicekostnader (kostnader för tullverket)

Liksom för alla tjänsteföretag beräknas servicekostnaderna för en tullbyrå från de löpande kostnaderna och de fasta kostnaderna samt kostnaderna per transaktion. Löpande kostnader kan vara utbildningskostnader och administrativa kostnader (administration, hyra, etc.). Engångskostnader inkluderar kostnader för anskaffning av programvara eller inställningsavgifter. Dessutom finns det kostnader per transaktion, till exempel avgifter för programvarutransaktion per transaktion och, naturligtvis, den tid som krävs för att skapa deklarationen.

Beroende på tullförfarande och mängden av de olika typerna av varor i en försändelse kan tullklareringen variera. Tidsspannet varierar från 30 minuters arbete till flera timmar. Kostnaderna för tjänster är särskilt låga om uppgifterna redan registreras i programvaran och det finns liknande processer från förr, dvs transporter som återigen sker i en något modifierad form. Detta kan .B en veckoleverans där endast fakturanummer, fakturadatum och registreringsskylt för fordonet ändras.

Hanteringen är dock ofta tidskrävande, särskilt för nya kunder som inte haft någon kontakt med tullen. De olika nödvändiga handlingarna måste begäras, fakturor måste kontrolleras för korrekta ursprungsdeklarationer, tullförfaranden och förfarandet måste förklaras på ett begripligt sätt. Detta kan leda till flera nödvändiga korrigeringar, som kunden måste göra på fakturan.

Klicka här för att komma direkt till vår prislista. Men vänligen förstå att vi har listat endast de vanligaste fallen där. Kostnaderna kan variera beroende på det enskilda fallet.

Importtullar

Förutom kostnaden för tjänster, som utgörs av olika enskilda kostnadspoäng, är importtullar utöver importen. Tullarna beror i princip på tullförfarandet. Andra faktorer är bland annat tulltaxenummer, vikt och varuslag samt varornas värde plus ursprungsland och förmånsstatus.

Säkerheter

I vissa fall kan du behöva tillhandahålla en säkerhet för en tillfällig import eller transit av ett land. Skälet till detta är att staten vill se till att inga importinlämnanden (vat + tullavgifter) undandras om förfarandet inte fullstövs på ett riktigt sätt genom att varorna exporteras inom den angivna tiden.

Platser för vår tullbyrå (Schweiz)

Nedan kan du se alla gränstullkontor där vi kan erbjuda dig våra tullavgifter. Dessutom finns alla schweiziska tullkontor i Tyskland – här kan du helt enkelt skriva ut de dokument du får av oss via e-post och sedan presentera dem för tullkontoret. Vi har också listat adresserna till tullkontoren för frågor, e.B. för privatresor.

Tullklarering Schweiz – Tyska gränsen

Vi kan tullen moms på dina varor på alla schweiz-tyska gränser. Vid gränsen Bietingen / Thayngen är vi representerade med vårt eget kontor. På alla andra platser kan du visa de självutskrivna dokumenten direkt till tullkontoret. Alternativt har vi även en s.k. hanteringspartner vid var och en av de listade gränserna. Detta är ett företag som har sitt säte direkt vid gränstullkontoret. Vi skickar dokumenten elektroniskt som PDF till hanteringspartnern. Det senare skriver sedan ut dokumenten åt dig, så att du bara behöver hämta dem om du redan är på plats på tullkontoret och utför tullklareringen.

Tullverket Basel / Weil am Rhein

Mer än 3400 lastbilar och 15 000 passagerarfordon passerar genom gränsövergången i Basel varje dag (källa: EZV). I Basel / Weil am Rhein kan vi hantera proceduren direkt via motorvägstullkontoret eller via tullkontoret Riehen / Lörrach-Stetten. Vi har också en hanteringspartner direkt vid motorvägstullkontoret.

Tullverket Basel/Eftersom det vid Rhen-A
utobahnPB
OX4019 Base
l Schwe

izHauptzollamt Lörrach
tullkontor Weil am Rhein-Autob
ahnLustgartenstraße
179576 Weil am Rhei
nDeutschland

Tullverket Koblenz / Waldshut-Tiengen

Vår hanteringspartner finns direkt i GZA (gemenskapens tullanläggning) Waldshut i Georg-Wittig-Strasse 1. Du får namnet och ytterligare detaljer efter utarbetandet av dina tulldokument inklusive en guide / vägledning.

Tullkontoret Koble
nz (på tyskt territoriu
m)Georg-Wittig-Strasse
179761 Waldshut-Tiengen
Deutschland

Customs Office Wal
dshut Georg-Wittig-St
raße 179761 Waldshut-Ti
engenGermany

Tullverket Konstanz / Kreuzlingen

I Konstanz-Kreuzlingen hittar du vår hanteringspartner direkt vid motorvägstullkontoret i byggnader C och R för import och export. Vi informerar dig gärna om vår hanteringspartner efter att beställningen har slutförts.

Zollstelle Kreuzlingen-AutobahnP
box 23368280
Kreuzlingen Schwei
zHauptc

ustoms Office Singe
nCustoms Office Konstanz-Au
tobahn (på schweiziskt territo
rium) Grenzbachs
traße78462 Kon
stanzGermany

Tullverket Rheinfelden Autobahn

Vi har också en permanent hanteringspartner i Rheinfelden, som gärna överlämnar dina dokument till dig för vår räkning. Kontakta oss gärna för tillkännagivandet av namn och adress på hanteringspartnern.

Tullkontor Rheinfelden-Autobahn
I WeiherfeldC
ustomsbyggnaden N3
-A984310 Rheinfel
den Sch

weizHauptzollamt Lör
rachZollamt Rheinfelden-Auto
bahnWarmbacher Straß
e 9079618 Rheinfelden (Ba
den)Tyskland

Tullverket Thayngen / Bietingen

I Thayngen har vi haft ett eget tullkontor sedan mars 2020. Du hittar oss direkt vid gränsen Bietingen / Thayngen på den schweiziska sidan:

PUREPROGRESS GmbH
Zollstr. 77
8240 ThayngenSw
itzerlan

dTel. +41 44 512 14
35Email: info@pureprogress
.chOpening tider: Måndag – Fredag 07:00 – 17:30

Nedan hittar du kontaktuppgifterna till de två tullkontoren på torget:

Tullkontor Thayngen
Zollstrasse 87P
.o.c. 2808240
ThayngenSwit
zerlandC

ustoms Kontor Biet
ingen Zollstras
se 3578244 Gottmadi
ngenTyskland

Tullklarering Schweiz – Österrikiska gränsen

Vid den schweizisk-österrikiska gränsen kan vi rensa dina varor vid gränsen till St Margrethen via filialkontoren "DA Wolfurt" och "DA Au".

Tullverket St. Margrethen + Au / Wolfurt

Du kan antingen skriva ut dokumenten direkt (för Au) eller så kan du få dem i Wolfurt från vår hanteringspartner på Senderstrasse 30 (Wolfurt station).

Tullkontoret St Margrethen Strasse
Dammstrasse 259
430 St Margrethen SG Sch
weizCus

toms Office Au
Zollstrasse
9434 Au SG S
chweizC

ustoms Office Wo
lfurtSenderstra
ße 306922 Wol
furtAustria

Tullklarering Schweiz – Franska gränsen

Vid de schweizisk-franska gränserna är vi representerade på de strategiskt intelligenta platserna Basel – St. Louis och Bardonnex / Genève via hanteringspartners.

Tullverket Basel / St. Louis

I regel måste en fransk export tillverkas för kommersiell export från Frankrike. Vi kan göra detta direkt på Basel-St.Louis för dig.

Tullkontor Basel/St. Louis-Autoba
hnNeudorfstras
se4056 Base
l Schw

eitzDouanes (Byrå de douane de St-Louis autorout
e) Plateforme douan
i're68300 Saint-L
ouisFrance

Tullverket Bardonnex (Genève)

För varor som anländer till Schweiz från Frankrike via Regionen Genève har vi en pålitlig hanteringspartner i Bardonnex. Detsamma gäller naturligtvis den schweiziska exporten.

Bureau de douane Bardonne
xChemin des Epinglis
201257 Bardonne
x Schwe

izDouane Francaise De BARDONN
EX 74160 Saint-Julien-en-Gene
voisFrance

Tullklarering Schweiz – Italienska gränsen

I Chiasso har vi flera hanteringspartners vid gränsen Till Chiasso-Strada / Ponte Chiasso till vårt förfogande.

Tullverket Chiasso

Vi kan skapa CH / IT tullklarering och export för dig i Chiasso.

Tullkontor Chiasso-Strada
Via Maestri Comacini 12
6830 Chiasso
Schweiz