Bruk Ordlista
Symbolbild av vår tullordlista (en bokhylla i form av en jordglob för globala tulldeklarationer)
Vår kunskap om global sedvanerätt – med vår tullordlista bara ett klick bort för dig. 100% kunskap. 100% gratis.

I vår Tullordlista lär du kortfattat lära känna alla viktiga termer. Genom att klicka på respektive lagrad länk får du detaljerad information på begäran. Det kan vara länkar till våra tekniska bidrag eller till externa platser, som tyska seder.

Vi utökar regelbundet vår hemsida med nya tekniska bidrag, så att Tullordlistan ständigt uppdateras och förbättras. På så sätt vill vi ge dig en inblick i tullvärlden och informerar dig alltid om innovationer och förändringar.

Om du har några frågor om något av villkoren eller ämnena, kommer vi gärna förklara detaljerna i ett personligt samtal:

Tel. +41 44 512 14 35, e-post: info@ausfuhrbegleitdokument.com

Abd

ABD är en vanlig förkortning för exportföljedokumentet, dvs. Du kan läsa mer om detta här i vår Tullordlista under nyckelordet Export Accompanying Document eller direkt i vårt tekniska bidrag till exportföljedokumentet på startsidan. Vi har också skapat ett bidrag till ABD där du kan lära dig hur du skapar DEN ABD direkt själv – online och helt gratis: Skapa ABD själv

Atlas

ATLAS är namnet på det tyska tullsystemet. Varje land har sitt eget tullsystem, genom vilket det registrerar deklarationerna elektroniskt. I Schweiz kallas detta e-dec.B e-dec, i Österrike e-zoll och i Tyskland ATLAS. Du måste därför också köpa en annan tullprogramvara för behandling i varje land för att kunna göra registreringen.

Exportdeklarationen

Exportdeklaration är en gemensamsynonym för beredning av exportföljedokumentet. Delvis beskrivs exportdeklarationen också som en process som föregår exportföljetet. Du kan läsa mer om export medföljande dokument här i Tullordlista under nyckelordet Export Accompanying Document.

Exportera följedokument

Du behöver exportföljedokumentet om du vill exportera varor från EU från ett visst värde (över 1000 EUR) eller vikt (över 1000 kg) till ett land utanför EU. För det tekniska bidraget: exportföljedokument.

Exportör

Exportören är den person som exporterar varor från tullunionen eller något annat territorium. Detta är vanligtvis avsändaren av en försändelse.

Inledande anteckning

Den inledande anmärkningen (AgV) är ett bevis på att du har exporterat varor från EU. Det tyska tullsystemet skapar automatiskt detta när exportföljedokumentet skannas när gränsövergången genomförs.

Exporttullkontor

Exporttullkontoret är tullkontoret i Land där de varor du exporterar från EU är registrerade. Detta beror i princip på platsen för lastning av varorna. Du kan använda postnumret för att tilldela dess tullkontor till varje landningsplats. Med ett värde på upp till 3000 euro kan exporttullkontoret också vara utfartstullkontoret samtidigt i ett förfarande med en etapp och därmed ligga vid gränsen, e.B. Frankfurts flygplats eller Hamburg Hafen. Exporttullkontoret skiljer sig från utfartstullkontoret.

Utfartstullkontor

Utresetullkontoret är alltid det tullkontor där du exporterar varorna från EU. Detta skulle till exempel kunna vara tullkontoret vid gränsen mellan Kroatien och Serbien, eftersom Serbien är ett tredjeland eller vid en spansk färjestation, eftersom varorna då lämnar tullunionen. Utfartstullkontoret skall inte förväxlas med exporttullkontoret.

Interna tullkontoret

Det interna tullkontoret är det relevanta tullkontoret för avsändaren av en inhemsk vara. Postnumret kan användas för att ta reda på till vilket exporttullkontor varorna måste deklareras i ett förfarande i två steg via sidan "behörigt exporttullkontor" på den tyska tullwebbplatsen.

Förfarande i ett steg

Ett förfarande i en etapp är ett förfarande för godkännande av varor genom ett exportdokument eller ett exportföljedokument. Du kan använda förfarandet med enstegsförfarande upp till 3 000 euro i värde av varor. Du kan också bearbeta varorna vid det tyska gränstullkontoret. Du behöver inte visa varorna i förväg / deklarera varorna till det interna tullkontoret på platsen för avsändaren. Om varornas värde överstiger 3 000 euro måste du använda tvåstegsförfarandet. Till det tekniska bidraget: enstegsförfarande.

E-dec

E-dec är namnet på det schweiziska tullsystemet för så kallad "lastbearbetning", dvs. Det utfärdas av den federala tullmyndigheten. Alla schweiziska export- och importdeklarationer måste göras antingen via e-dec eller det tidigare NCTS-systemet.

EORI-nummer

EORI-numret (tidigare tullnummer) används för att identifiera ekonomiska aktörer till tullen. Du kan ansöka om EORI-numret kostnadsfritt och utan några skyldigheter. Mer om EORI-numret.

IAA Plus

Med IAA Plus (InternetExport Declaration Plus), tyska tullen har skapat en online-programvara för enstaka exportörer att skapa den tyska exporten själv. Du kan ta reda på mer på tyska tullsidan eller direkt på IAA-sidan. Du kan ta reda på hur du skapar exporten själv i vår artikel.

MRN-nummer

Förflyttningsreferensnummer (MRN) är ett spårningsnummer för tulldokument. Det används till exempel .B i exportföljedokumentet eller i transiteringsdokumentet. Med hjälp av MRN-numret kan du när som helst få reda på vilken begränsning dina varor redan har passerat och vilken incheckningsstatus varan har.

Transitdokument

Ett transiteringsdokument är ett dokument som gör det möjligt att genom ett visst område transiteras genom ett visst område, dvs. De två mest använda transitmetoderna är T1 och T2.

T1-dokument

I T1 Transit-dokumentet transporteras varor som ännu inte varit i tullunionen, dvs. Detta kan .B. Varor från Kina som anländer till Hamburg och sedan passerar tullfritt genom Tyskland med slutdestinationslandet Österrike. Tullklarering sker då i Österrike.

T2-dokument

T2 Transit-dokumentet tillåter att varor som tidigare fanns i tullunionen och är gemenskapsvaror transporteras tullfritt (vanligtvis genom ett område utanför tullunionen). Detta kan .B. varor från Tyskland, som du transporterar tullfritt genom Schweiz till Italien. Importtullklarering sker därför i Italien.

Intyg om säkerhet

Det så kallade säkerhetsintyget (UB) är en blankett som används för import av fordon. Denna innehåller chassinumret och ytterligare detaljer om fordonet. Efter det att importtullarna på fordonet har betalats stämplar de tyska tullarna UB:en så att fordonet kan registreras. Syftet är att förhindra att fordon registreras utan att betala importtullar.

Avsändaren

Inom skotningssektorn är avsändaren den person som levererar varorna. Detta är dock inte avsändaren, som det ofta kallas vardagligt. Enligt AdSp är avsändaren vanligtvis vidarebeslängningsagenten. Avsändaren är därför normalt säljaren. Avsändaren och avsändaren bör därför inte förväxlas med varandra.

Tulltaxenummer

Ett tulltaxenummer är en produkts entydiga klassificering efter dess material och, om tillämpligt, dess avsedda användning i det harmoniserade systemet (HS). Varje godor kan tilldelas exakt till en egentariff numrerar. Det harmoniserade systemet omfattar 21 avsnitt, 99 kapitel och över 5000 undernummer.

Tvåstegsprocedur

Ett förfarande i två steg är ett utökat förfarande för att få tillstånd till en exportdeklaration eller ett exportföljedokument. Från ett värde på mer än 3 000 euro måste du använda förfarandet i två steg. Detta omfattar förfarandet med enstegsst. I tvåstegsförfarandet måste du lämna in varorna till det interna tullkontoret på avsändarens plats. Först då kan du rensa varorna vid EU:s gränstullkontor. Till det tekniska bidraget: tvåstegsförfarande.